Erotisk

Gay Party

Escort homo koh samui escort boden

escort homo koh samui escort boden

Ensamma forsoijare Bara timmar efter f redagens maktskifte uppmanade tali- banema i radio 'alia systrar som bar arbeten utanfor bemmet att stanna hemma tills vidare besked ges". Minga yrkeverksamma i Kabul ar kvinnor i viktiga positioner som administra- torer, lakare. Blir yrkesforbu- det permanent skapar det dels ett avbrack i all denna samballsservice. Forst darpa kommer en politisk plan, byggd p§ islam, for Afghanistan att presenteras.

Lena AskBnja, S6ren Eriksson. Helie Kiein och Pile Svennlng. Och FN tvingas acceptera och samaibeta. For FN prihciper, rattvisa och demokrati ar maktskiftet i Afgha nistan ett bakslag som kastar Idnga mdrka skuggor. Islamisk lag infers i Kabul Afghanistan. Den segerrika musiimska talibangerillan i Afghanistan intog lorda- gen annu en stad, samtidigt som den fick ova n tat stod frrin en av landets forra presiden- ter. Mojaddedi var afghansk president mellan april och juni NSgra tinimar dessforinnan hade koali- tionsregeringens styrkor un- der de stortade ledarna - prcmiarminister Gulbuddin Hekmatyar och president Burhanuddin Rabbani - med- delat att de byggt upp "starka f i-svarslinjer" utanfor Cha- rikar.

Milisstyrkorna fortsat- ter nu norrut mot den avsatta regimens militarbas Jabal- us-Seraj, sade byran. Nigon bekraftelse fran oberoende hall pa AIP: En medarbetare till den av- satte premiarministern med- delade fran Islamabad att re- geringsstyrkorna kommer att fortsiitta kampen mot taliba- nerna "till varje pris".

Samtidigt som den forre presidenten Mojaddedi gav sitt stod till talibanerna och kritiserade sina forna muja- hedinkolleger Rabbani och Hekmatyar for att ha klamrat sig fast vid makten manade han talibanerna att visa tole- rans: Dagen efter talibanernas erovring av den afghanska huvudstaden Kabul hangdes den forne presidenten Naji- bullah, vilket pci lordagen kri- tiserades ocksd av Amnesty International.

Hennes intrydc bekraftade de tidigare uppgifterna om att den forna regeringens styr- kor gav sig av frdn staden och lat talibanerna ta over utan omfattande strider. En lokal prist, Zia-ul-Haq. Situationen ar redan mycket svar eftersom kvinnor inte kan arbeta langre, odi kvin- nor ar ofta de enda som tjanar pengar i familjen. Exakt hur manga som fiytt huvudstaden visste ingen.

Konsultationer pagar nu med islamiska larda for att bestaioma kvinnass samhallsroll. Talibanema- fiSrtsatte pa mindagen sin segerrika framryckning norrut mot den tredjedei av Afghanistan som de inte koHtroUerar. Forskrackelse over taliba- nemas hSrdfSrt konservati- vapolitik orsakade en flyk- tingstrom ut ur Kabul.

En lokal prast, Zia-ul-Haq, forklarade fiykten pa foljan- de sStt: TT-AFP Mystisk ledare styr talibanerna Mulla Mohammad Dm afghanska talibanrdrelsens hogsta ledare, mulla Mohammad Omar, har tagit for vana att spar- ka den ena oonskade regeringen efter den andra i Kabul - utan att sjalv stiga fram i rampljuset.

Idd ultimatum enligt Razzak. Ingen tidsgrans har satts fer Massouds svar. Nyhetslyyran AFP sag pa plats hur Massouds mannar gravde ner dynamit odi sprangde sen- der vagen. Panjshirdalen Ugger tio mil notr om Kabul. Han miste ett oga under stri- dema med den soyjietiska ocku- pationsarmfii mellan och Efter kriget vande han sitt vapen mot andra motstandsgrup- per som stred om makten efter segem mot Soyjet. Motstandet mot inbordeskri- get koncentrerades alltmer till de koranstudenter som hade sam- lats i sydvastra Afghanistan och Pakistan under Anhangar- na vaxte i tusental nar talibaner- na satte sig fore att satta stopp fox inbordeskriget.

Omar fiamtradde som ledare i Shoora. Trots att det gang pa gang uppstir sprickor och inbdrdes motsattningar bland talibanerna tycks Omar ha forma- ga att samla och ena rorelsen. Internationellt erkannande Trots den bild av oforsonlighet och dogmatism som talibanrorel- sen skapat kring sig har Omar redan vidtagit atgarder for att fi internationellt erkannande.

Talibanerna vill ha ett van- skapligt forhSllande med sina grannar och andra nationer, lat Omar meddela i ett radiotal efter erovringen av Kabul. Tidigare talibanska uppgifter gjorde gallande att gerillan trangt tre kilometer in i da'en.

Det ar onekligen en scen- forandring frin da dSvarande Sov- ghanisian. De senare handlar i mycket om narkotika. Under och efter kriget mot den sovjetiska inva- sionsmakten blev Afghanistan varldens storsta producent av riopium. For olika krigsherrar har framstallning och handel med narkotika blivit en vik- tig inkomstkalla. Den framsta smug- giingsvagen g4r numera over Tadzjikis- tan och det havdas att aven de ryska granstrupperna ar djupt involverade i trafiken.

Ryssland ar redan skakat och forod- mjukat av sina nederlag mot de taliban- liknande muslimska kamparna i Tjetje- nien. Moskva har inte ens kunnat hilla Invasionen blev emellertid en bumerang som underminerade Sovjetstaten.

Bakom Pakistan fanns USA som levererade vapen till gerillan. Visserligen har talibanerna motts med en forsiktigt avvaktande halting i Was- hington och deras motstindare har bland annat haft stod av USA: USA har ocksi sina egna problem i regionen.

Den senaste militara uppbygg- naden mot Iraks president Saddam Hus- sein rann ut i sanden. Stater som Turki- et och Saudiarabien motsatte sig ytterli- gare bombningar av Irak och vagrade att upplita flygbaser for andamSlet.

De kurdiska klanemas inbordeskrig i norra Irak har gett Saddam Hussein ett tillfalle att iterta kontrollen over norra delen av landet som fi tror att han for- sitter. Forsvagat Moskva Fikn Pakistan och lingt vasterut ar tren- den ett forsvagat stormaktsinflytande.

Jamfort med Sovjetunionen, modell , ar Ryssland radikalt forsvagat och §derlitet. Granstrupperna i Tadzjikistan representerar den yttersta formigan. For USA var shahens fall i Iran ett forsta rangens bakslag och mullorna i huvudstaden Teheran har overlev: Te- heran stoder extrema kampgrupper: Dostam har itminstone tidigare haft en stor och valorganiserad krigsmakt: Taiibaner stir emot Dostam. De ar oforutsagbara aktorer i en region som kaimetecknas av narkotika, konflikter och flera stater som stravar eften eller re- dan har uppnitt, kamvapenformiga.

Medlemmar av den islamistiska taliban- milisen i Afghanistan tvinga- de pa fredagen de Kabulbor som vagade sig ut pa stan att delta i bonen i stadens storsta moske. Under hugg och slag och vapenhot drevs folk samman pa gatoma och in i Pul-i-Khishti-mosken i hu- vudstadens basardistrikt. De reaktionart islamistis- ka taiibanema har nu styrt Kabul i en vecka och redan ruskat om invanama ordent- ligt.

Medaljen, uppkallad efter den norske upp- tacktsresanden och flyktingkommissarien Fridtjof Nansen, ar en iilig utmarkelse fran f N: Den fransk-belgiska organisationen beldnas for sitt arbete med forstoreise av landminor och med att hjalpa minoffer tillbaka till ett vardigt liv i Afghanistan. Utan Handi- cap Internationals insatser skulle hundratals krigsskadade aldrig ha kunnat itervanda tili ett nytt liv i Kambodja, Mozambique och Bosnien, sager flyktingkommissarien Sadako Ogata. Pakistans premiarminister Benazir Bhutto sade i brit- tisk TV p4 torsdagskvallen att hon vill att den extremt funda- mentalistiska talibanrorelsen i Afghanistan ser tiU att kvinnor- nas rattigheter respekteras.

Forutom att pSstidda oliktankande och syndare ' fangslas eUer misshandlas offentligt har taiibanema sarskilt riktat in sig p4 kvinnor. De forbjuds att gi till sina arbeten och alia flickskolor har stangts. Talibanerna narmar sig motstandaren general Dostums styrka. Frin AP KABUL Samtidigt som strids- vagnar, artilleri och strids- flygplan gors i ordning infor den fbrvantade siutstriden i Afghanistan lagger FN-san- debudet Norbert Holl pa ett extra kol i ett forsok att stop- pa det hotande blodbadet.

Darifran vantades han bege sig tillbaka till Kabul for nya overlaggningar med ledning- en for talibanerna, den seger- rika islamistiska rorelse som intagit huvudstaden efter att ha jagat regeringsarmen pa flvkten. Dostums erkant effektiva uzbekiska styrka ar den enda kraft som fortfarande har er. Hittills har bada parter undvikit ar: Talibanerna och den uzbe- kiska milisstyrkan star bara fyra kilometer frar: CO 03 03 03 cs: Representanter for Ryssland och fyra centxal- asiatiska stater uttryckte vid ett toppmote i Kazakstans hu- vudstad Alma-Ata sin allvar- liga oro over laget i Afgha- nistan, som direkt hotar de- ras nationella intressen och sakerhet.

Varje forsok att bryta stabi- liteten vid gransen kommer att motas av ett adekvat svar, heter det i uttalandet som antogs vid motet dar Ryss- lands premiarminister Vik- tor Tjemomyrdin deltog som stallforetradare for Boris Jeltsin. Tilisanmians med statschefema i Kazakstan, Kirgisistan, Tadzjikistan och Uzbekistan.

Talibanerna ar sarskilt utpe- kade som angripare i det ge- mensamma uttalandet dar de fem uppmanar alia stridande parter till samforstind. Det sags vidare att avrattningar- na och arkebuseringama, sarskilt den motbjudande lik- videringen av den forre presi- denten Najibullah, for landet mot en katastrof och hotar Afghanistans sjalvstandig-. Presidentema betonade att ingen sarskild hjalp annat an humanitar kommer att 1am- nas till Afghanistan.

Uzbekistans president Is- lam Karimov vande sig med skarpa mot pressens satt att beskriva klanledaren general Abdul Rashid Dostum som en "uzbekisk general". Tadzjikistans president Ima- mali Rachmonov tick fragan om han trodde att risken for en ny kupp i bans land, dar inbordeskrig rader sedan fy- ra ar, var storre nu. Men Rachmonov sade att han och den muslimska oppo- sitionen - som nu befinner sig i landsflykt i Iran och Afghanistan - nu praktiskt taget har kommit overens och ska motas i Moskva senare denna manad.

Till toppmotet, som avise- rats som en samling av "sex asiatiska stater i OSS", dok aldrig turkmenema upp. Turkmenistans president Sa- parmurad Nijazov for sedan lange en isolationistisk poli- tik. Utlandska joumalister hade bjudits in att bevittna och filma hur en stridsvagn krossade flaskor- na. Alkoholkonsumtion ar for- bjuden i Kabul efter taliba- nernas maktovertagande i fbrra veckan.

Men nu rep- resenterar han den avsatta regi- men och kampar for sin egen overlevnad. Massoud anses ha en stark militar kapacitet, inte minst eftersom ryssaraa - ironiskt nog - tidigare har forsett den nu avsatta regeringen med vapen. Den kommunistiska afghanska regimen foil nar Dostam och Mass- oud gjorde gemensam sak.

Sedan dess har de gatt skil- da vagar. Langtan efter ordning En analys i tidningen Econo- mists senaste nununer pekar pa att taUbanerna inte hittills har tvingats visa vad de gkr for mihtart. I stora delar av landet, dar de lokala makthavarna ter- roriserade befolkningen med godtyckliga skatter och bnitali- tet, halsades talibanerna val- komna med sitt budskap; fred, ordning och islamsk lag.

Regeringsstyrkoma lamnade i forra veckan staden relativt snabbt eftersom de sade sig vil- ja undvika blodbad. Pashtuner- na har traditionellt styrt Afgha- nistan men efter kriget mot Sov- jet kraver minoritetsfolken, bland annat tadzjiker och uzbe- ker en ny form av maktdelning. Massouds man hade sprangt sender den enda vagen, bland annat med hjalp av jord- skred som utlosts med dynamit, och talibanerna forsokte med schaktmaskin och lastbilar roja undan hindren.

Staden Gulbahar, dar taUbanemas front var placerad p4 lordagen, tomdes i veckoslu- tet ocksi pa de fiesta av sina invinare. Vaster om Panjshir, vid den likasi strategiskt viktiga Salang- tunneln p§ vagen fikn Kabul, stir den uzbekiske milisledaren Rashid Dostam med sina trup- per och vantar pi nasta taliban- offensiv.

Dostam beharskar sex provinser i norr, ar kraftigt militart rustad och har stod f rin Uzbekistan. Talibanerna har Starker gransen Ryssland och de centralasiatis- ka statema norr om Afghani- stan ar starkt oroade av taUba- nemas maktovertagande. Vid ett hastigt inkallat toppmote i Kazakstan i fredags traffades ledare for fyra fore detta sov- jetstater och Rysslands utfikes- minister Jevgenij Primakov. Primakov och Tadzjikistans president ImomaU Rachmonov enades pi lordagen om f orstarkt bevakning av gransen mellan Tadzjikistan och Afghanistan, meddelade den ryska nyhets- byrin Interfax.

Ryssland har redan tusentals gransvakter posterade langs den bergiga gransen. Tadzjiki- stan har en islamistisk gerilla som har sina baser inne i Afgha- nistan. Regimen fruktar att de islamistiska talibanemas seger i Afghanistan skall ge ett upp- sving till den tadzjikiska gerillan. Motet enades i ovrigt om att inte lagga sig i de interna afghanska konf liktema. Utlandska joumahs- ter hade bjudits in att se hur en stridsvagn krossade flaskoma.

Talibanerna, en strangt reli- gios rorejse, ledd av islamiska prastei, haf' efter sitt maktover- tagande i Kabul for drygt en vec- ka sedan forbjuditUilm, TV, musik, alkoholkonsumtion, kvinnoarbete och skolging for flickor samt beordrat alia man att odla skagg.

Tjuvar skall fi handema avhuggna och utova- re av illegalt sex skall stenas ihjal. Exakt vad som skall drabba dem som dricker alkohol eller anvan- der droger har inte sagts, bara att det blir stranga straff.

Den sprit som forstordes pi lordagen hade enhgt talibaner- na beslagtagits pi Kabuls enda fungerande storhotell. Nar stridsvagnen rullat bort sprang border av bam fram for att se om nigot fanns att radda. Representan- ter for islamistiska partier i Pakistan sager att talibanemas tillampning ar overdriven och kan ge islam vanrykte och vast- varlden en fofevandning for for- starkt antiislamisk propaganda.

Talibanmilisen provade pa mdndagen en ny taktik for att knacka Mas- soudstyrkomas starka for- svar av Pansjirdalen i nord- ostra Afghanistan.

De tankte anfalla frin bergstopparna. Samtidigt uppmanades den uzbekiske ledaren Abdul Ra- sjid Dostam att vara neutral, men enligt vastkallor ar tali- banerna oeniga om hillning- en till honom. Enligt en talibansk firontbe- falhavare har planema pa att erovra den svirtillgangliga och valforsvarade Pansjirda- len landvagen nu overgivits.

Forre forsvarsministem Massouds valorganiserade styrkor bjod alltfor hirt mot- stind och hejdade talibanof- fensiven. Darfor tog sig tali- banerna upp pi omgivande berg for att kunna anfalla.

Slaget om Pansjirdalen ar avgorande for talibanemas mojlighet att befasta sin staU- ning, men aven for Massouds och den avsatte presidenten Burhanuddin Rabbani och hans regerings framtid. De kontroUerar nu bara tre pro- vinser i norr: Kunduz, Tak- har och Badakhshan. Nyckeln till den narmaste framtiden i Afghanistan ver- kar nu ligga i fore detta kom- munistgeneralen Dostams bander.

Det ridde osakerhet om var hans pansar- och flyg- understodda styrkor, tidigare allierade med Massoud, stkr i dagslaget. Dostam kontroUerar inte bara de sex norra provinser- na utan ocksi den strategiskt viktiga Salangtunneln som forbinder landets norra och sodra delar. At foljde av ran, terror och ut- bredd lagloshet i spiren av maktkampen mellan olika fa- langer med baser i folkgrupper- na pashtuner, hazarer, tadjiker och uzbeker.

Men givetvis var det inte ett renodlat inbordes- krig det handlade om. Sedan taiibanerna med Paki- stans stod snabbt nidde stora framgangar forra aret och fick kontroll over de pashtunska omradena, s4gs de som befriare av manga afghaner, framfor allt pa "hemmaplan". Vapen sam- lades in och lagar borjade ater tillampas — aven om de hade islamska fortecken.

Men tali- banernas islam ar baserad i den simnimuslimska ideologin och inrymmer darmed motsatt- ningar till shiitismen i Iran.

Inga ayathollor I den nya politiska situation- en som har bildats behoverman knappast befara att nagot nytt "ayathoUastyre" skall utvecklas i Kabul. Visserligen forekom- mer deklarationer om att sharia — den islamska lagen — strikt skall tillampas, men det ar hu- vudsakiigen grundat i ett behov av att uppratta lag och ordning i de nyintagna omiddena.

Visserligen forsokte de begransa verksam- heten i borjan, men backade ef- terforfaandlingar. Arkefiender Kamfragan handlar snarare om hur de omgivande landema kommer att reagera p4 det nya laget. Pakistan kommer nu ge- nom taiibanerna att dominera landet och ett av malen, att oppna handelsvagama mot Turkmenistan och ovriga Cen- tralasien, ser ut att kimna for- verkligas. Iran och Indien, Pa- kistans arkefiende, kommer knappast att tolerera denna kraftiga andring i den regionaia maktbalansen.

Men visar den nya "talibanre- geringen" vilja att dela med sig av makten till landets icke-pas- htuner, och de omgivande land- ema kcm halla fingrama borta, sa kan utvecklingen gi it ett po- sitivt hill. Och kunde bara halften av de resurser vastvarld- en satsade for att befria landet frin Sovjetkommunismen lag- gas ned pi intemationella hjalpinsatser, si lar afghanema befrias frin ytterligare minga ir av blodigt krig.

Men detta kan man ju bara hoppas pi. CO CO 60— c. SP CO o 'co. Tidning- en ar daterad den 5 September och sexton dagar sen. Del ar oro i huset den har dagen. Taliba- nema har avancerat annu en bit mot Kabul och premiarminister Hekmatyar har fattat beslut att stanga halften av de 72 tidning- ar och tidskrifter som uppges finnas. Men konuner tali- banema stSnger dom nog alia tyningar, inte bara min I Kandahar dSr de hSrskat i snart tvSt Sr har sonderslagna tv-appara- ter hangts upp i lyktstolpama, inga lid- ningar utges langre ©ch tehguds att lyssna pS musik.

Arton Sr av olyckor for Afganistan och det har bara blivit varre och varrc. I nedcrkanten stArdct att maningcn dc- signats av departementet for "Framjande avdygder och forhindrande av synd". Tills nu har tre fjSrdedelar av alia flidcor i Kabul har gStt i skola och drygt halften av kvinnoma har haft jobb. Burkhan, kolsacken som fundamentalis- tema sokt tvinga p§ dera, ar ingen stor fr4- ga- Snarare verkar det ha gStt nSgot av mo- de i plagget: Fargema varierar frSn Ijus- bWtt till gront och violett och jag ser ocksS en och annan i orange.

De i hclsvart tycks alia vara Sldre kvin- nor. De fcaii se mig men jag ar ofar- mogcn att urskilja nSgot bakcHn aatet Jag minns medeas attjai fiSr i" sedan kopte tvi burkhas i basaren har fdr att mi- na bam sfctifle ktmna leka spSken. Nar mannen inte kan se om de ar unga eller gamla. Efter- som vSr tidning ags av staten sS miste vi spcgla islamska varden och stodja an- vandningcn av burkha. Sjalv vill jag aldrig bara den och jag har klarat mig undan.

Amina Sahar ser heller inte burkhan som nSgon stor frSga vard att ta strid for. Tank pi att det finns minst Under den soyjetiska ockupationen gjordes det stort propagandanummer av befrielsen av kvinnoma. President Ba- brak Karmal och hans aiskarinna.

Kvinnoaktivist och joumalist redan di och senare i Rabbanis och Hekmatyars tjanst. Vi hade mer pressfri- het under Najibullahs tv5 sista ir men jag m4r ilia nar jag tanker tillbaka. Vi levde som i en skyddad oas medan resten av lan- det lades i miner. Men jag har ingct att Sngra.

Jag har va- rit i taliban-kontroUerade omrSden och vet vad som kommer att ske om ifall De kviimor som jobbar hemma har inte tid att tanka men fdrvarvsarbetande kvin- nor har sin isikt fullstandigt klar. Vibeho- ver ingen fred om den berSvar oss all frihet och raanniskovarde. FS se hur lange talibanema skulle klara sig utan alia kvinnor som finns pi departement och myndigheter. Sorjd och saknad av vem? Jag vet inte om vi lyckats. I dag ser man inte langre nigra farg- granna burkhas i huvudstaden.

Svart ar talibanemas farg och image. Inga andra publlkationertiliats tills vidare. Samtidigt vadjade talibanemas utrikesminister, mullah Moham- med Ghous, om intemationell hjalp till iteruppbyggnaden av det hirt krigsdrabbade Afghani- stan.

Ghous sa till joumalister i huvudstaden Kabul att landet efter 17 iis inbdrdeskrig st4r infSr en katasMtf och att en stor del av befblkningen hotat av hunger. Om Vi inte samarbetar och fir hjalp av andra kommer vi inte att klara det, sa Ghous. Jag ar overtygad om att mindre problem kan losas i framtiden, sa han. Resenarer fran omradet uppgav att striderna pigatt hela natten.

Talibanema har latit med- dela att kvinnor inte langre f Jr lamna hemmen utan att vara hell titckla. Men mSnga av alia de kvi nnor som skulle beh6vas pS sjukhusen ar hemma av radsla for att st6ta sig med regimen. Det tycks inte langre lika en- kelt att bakom en tackmantel av religion agna sig it att ter- rorisera ena halvan av befolk- ningen. Det skulle inte behova sa- gas, for det ar en sjalvklarhet: Och det finns ingen anledning att lata tali- banska krigare, med hjalp av FN-bistind, skoningslOsl och brutall fdrtrycka landets alia kvinnor.

Talibaner pa flykt mot KabtJ Afghanistan. Strategiskt viktigt faste intogs av oppositionen. Men rapporterna frln omridet ta- lade ett helt annat sprik. Regeringsarmen tippgavs ha kort ut talibanema ur den strategiskt viktiga orten Jab- ul-Saraj, fallit dem i ryggen i proviosbtivudstaden Chari- kar och drivit fvmdamenta- listmilisen pi vild flykt siider- ut mot KabiH.

Kallor i omridet kring Jab- ul-Saraj vid ingSngen tiU den viktiga Pansjirdalen sade att forre fbrsvarsministem Ah- med Shah Massouds trapper hade atertagit staden efler en hel dags hirda strider. Forlusten av Jab-ul-SaraJ innebar att talibanema dar ar instangda i Pansjirdalen utan kontakt med sin strids- ledning och att deras under- hailslinje firan Kabul skurits av. Talesman flir talibanema tonade ned betydelsen av stri- derna inne i Charikar.

Men en Reuterraportar som befann sig vid en talibanbe- mannad vagspSrr omedelbart s6der om Charikar blev vitt- ne till hur en fordonskoloim ur talibanarmen kom kCran- de fria staden i hiSg £art och styrde forbi vagsparren.

Bilama stannade nagra se- kuDder. Den stortade presideiiten Burha- nuddin Rabbani, liksom tali- bangerillan som di«V tionom pa flykten, har begirt FNa erkannande. Beslutet om huruvida Rab- bani Sven forttattningsvis ska betraktas somiaodets re- presentant skOts u9p till vida- re. Dem islamistiska taUban- regeringen, som intog Kabul den 27 September, har tvi ginger begart att Rabbanis regeruig iate langre ska fore- trada Afghanistan i vSrlds- samfimdet Rivaliserande grupper har slagits om makten i Afgha- nistan sedan de sovjetiska styrkoma drogs tiUbaka Attacker nara Kabul Afghanistan.

Tapbanerna pressas tiUbaka i hkrd motoffensiv. Rap- porter frin omradena norr om Kabul tydde pa att den avsatta regeringens arm6 ha- de gatt till motangrepp och atererdvrat platser runt flyg- ba. Talibanemas motstandare enades om ge- mensam kamp mot de nya makthavama om inte dessa avbryter stridema. Enligt Reuters reportrar var talibanerna i full fSrd med att bygga upp nya forsvarsliryer Slider om fronten vid den stra- tegi. Resena- rer frSn stridsomradet sade att den avsatta regeringens- arm6 bjOd talibanema myck- et hart motstand sa langt sa-.

Ex-regerings- arm6n, anlSrd av fbrre fSr- svarsministem Ahiaed. Icke desto mindre rapporte- ras talibanema i onsdags ha borjat samla ihop unga man och pojkar i mosk§ema , sade invinarei Kabul. TVangsroktyteringen till den islamiska milisen sattes igang sedan talibanerna sla- gits tiUbaka ever tre mil pa nordfronten. I norra Afghanistan bails ett omrade i Sster av krigs- berren Ahmed Shah Massoud medan nordvastra delen hails av den uzbekiske generalen Abdul Rashid Dostam.

Dessa bada samt Karim Khalili, le- dare for den shiamuslimska alliansen Hezb-i-Wahdat, enades pa torsdagen om att bekampa talibanema. Resenarer som tagit sig till Kabul fran norra Afghanis- tan sade att de sett mangder av dOdade eller sarade tali- bankrigare foras bort fran stridsomradet kring Salang- tunneln och att talibanema f5r tillfallet atminstone tycks ha skrinlagt plsmerna pA att inta bergspasset, som.

Uppgifler pa torsdagen om att FN skiiUe evakuera all utiandsk personal trkn Kabul dementerades senare under dagen av FN: Strtder forekom sa nara hu- vudstaden Kabul att en stor del av de utlandska hjalparbe- tama fordes i sakerhet. Den stbrsta militara flygbasen i Kabulomridet, Bagram som lig- ger fern mil norr om staden, be- skbts av den forra regeringsar- men. Minst sex granater slogen- ligt ogonvittnen ned bland de gamla militarplan som taliba- nerna bar stationerade pi ba- sen.

Aven p4 tvi andra platser strax norr om Kabul blev taliba- nerna anfallna, av allt att doma av lokala grupper som togtill va- pen mot den islamistiska mili- sen pi uppmaning av forre for- svarsministem Ahmed Sbah Massoud. I mindags blev en stor talibanenhet avskuren av Massouds soldater ocb tillfo- gades svira forluster. Resten av talibanstyrkan tvingades di vanda uppmarksamheten frin Panjshirdalen och blev sedan angripna bakifrin. A andra sidan vagrar talibanerna att slappa fram utlandska jouma- lister tiU stridsomridet Den avsatte presidenten Bur- hanuddin Rabbani ocb bans be- falhavare Massoud, den uzbe- kiske milisgeneralen Abdul Rasbid Dostam - vars styrkor kontrollerar nordvastra delen av landet - samt den shiamus- limske ledaren Karim Khalili bildade i torsdags en allians mot talibanerna.

Aven andra vapnade grupper deltog i motet, rapporterades det. Talibanerna bar erbjudit mot- stindama fredsforhandlingar men kraver att de forst lagger nedvapnen.

Flera intemationeUa bi- stindsorganisationer lat pi fre- dagen flyga ut saznmanlagt 37 utlandska anstallda dll Pakis- tan. Organisationemabedomde interiskenforettanfellmot Ka- bul som omedelbart forestiende men ville xmdvika att det blir trangsel pi planen om det lite senare blir nodvandigt med massevakuering. Onaturiigtlugn I Kabul ridde pi fredagen ett onaturiigtlugn. Visa averfaren- betema frin forra fredagen, di talibansoldater med vild tving- ade folk att delta i bonestunden i stadens mosk6er, bade en stor del av stadsboma beslutat att billa sig inomhus.

Gatoma lag nagtan ode och i den stora Pul-i- Khesthi-mosken i basaromri- det deltog bara nigot tusental personer i bonen, mot 3 for- ra veckan. Ambassador Lars Lonnback, ansvarig for UD: Islamprojektet, som ban ar- betar med, initierades av rege- ringen fSrra iret i syfte att fore- bygga konflikter mellan kultu- rer och religioner. Satsningen bar blivit en svensk prof ilf riga i EU och fungerar dessutom som draghjalp i Sveriges ansirang- ningar att fi en plats i saker- hetsridet.

Kritiserar svensk tystnad Ambassaddr Lars Lonnbacks kritik riktar sig aven mot den, enligt honom. Han talar mot bakgnind av medierapporter frin Afgbani- stanshuvudstadKabul. Enligt rapporte- ringen bar de ocksi tvingat man- niskor som befinner sig pi ga- toma under bonetid att infinna sig i moskeema - en politik som ligger milsvitt frin det ofta cite- rade islamiska pibudet att det inte finns nagot tving i religio- nen. Motreaktioner krdvs Talibanemas framfart uppfat- tas av minga ickemuslimer som en bekraf telse pi vad islam - och di i synnerhet politisk islam - stir for.

Situationen kraver mot- reaktioner, manar Lars Lonn- back. Abd al-Haqq, svensk konver- tit till islam, ar ordforande i pa- raplyorganisationen Islamiska ridet i Sverige ocb imam i Es- kilsoma. Vad 2r ditt srar pi iuitiken om att de musUmska ledama i Sve- rige ar si tysta om taiibanema? Vir policy ar att inte blanda OSS i nigra muslimska linders politik.

Taiibanema har ingen verksamhet i Sverige. Vi vet in- te vilka de ar, vilka som spons- rar dem. Nyhetsf lodet ar ju alar- merande. Vi vet inte ens vad de gor. Men i sin maktutovning anvan- der sig ju taiibanema av reli- gionen som ett argument? Om vi visste att det var massor av fall Olika rapporter Men nu flnns det ju sa manga olika rapporter, dels frin FN, dels frin medler.

Hur ser da pi dennatolkningavislam,renthy- potetiskt? Enligt profetens sunna iligger det for bide man och kvinnor att skaf fa sig kunskaper pi samma satt.

Enligt vir upp- fattning ar det klart och tydiigt att kviimor har tillitelse att ar- beta. Islam stir for generositet och adelmod och tolerans, sager imamen. Di kan det forefalla som en gita varfor du inte tar stiiUning i de religiosa fragorna som zai- ler taiibanema. Jag vet inte om ta- libanerna ar som de framstaBs.

Det enda jag kan saga ar att vi pi Islamiska ridet tar avstasd frin alia y ttringar av politisk is- lam, men att vi inte vet hur ta- libanerna ar annu. Men del ar inget inom islam som strider mot alt kvinnan skulle arbeta och gor hon del har hon dess- utom rati till sina egna inkotc- ster.

Ingen religids auktoritet Mahmoud Aldcbe ir ordforan- de i Sveriges muslimska rid. SMR, en paraplyorganisation for runt hundra muslimska fcr- samlingar. Enligt Aldebe har inte taii- banema nigon religios auktori- tet att tala om.

Att stoppa kvinnor har in- te med islam att gora. Mahmoud Aldebe komroen- lerar kritiken mot att muslimska ledare i Sverige skulle vara si tysta om taiibanema: Talibanerna fick ultimatum att utrymma den afghanska hu- vudstaden, men detta awisades kraftigt av talibanregimens in- formations- och kulturminister Amir Kahn Mutaqqi. Samtidigt hette det att taliba- nerna hade skickat sandebud till krigsherren Abdul Rashid Dos- tam och att Iran uppmanade till fredssamtal. Den fbrvarrade konflikten i Afghanistan oroar alltmer gran- nama Iran och Pakistan samt de fbre detta sovjetrepublikema i Centralasien.

De befarar att kri- get i islams nanm kan spridas over gransema och in i deras lander. Nio dddade vid anfall Nio manniskor uppgavs ha do- dats i anfallen mot Jabal-us- Saraj j, en av de stider som ny- ligen itererovrades av styricor lojala mot den forre forsvarsmi- nistem Ahmed Shah Massoud.

Taiibanema havdar att de bara angripit militara mil. De senaste dagama har Mass- ouds soldater slagit till mot iso- lerade grupper talibaner som finns langs vigen frin Kabul norruL - Vigen nonrut ar uppsplitt- rad. De olika partema kontrol- lerar skilda avsnitt, sade en FN- tjansteman.

Dostams hog- kvarter i norra Afghanistan. Allt fler kabulbor fruktar at: Pi onsdagen var busstationen: Ahmed Farid, student vid tdcniska hdgskolan.

I torsdags, just medan talibanema antydde att handlingar om ett slut pi stri- dema fortsatte uppe i Mazar-i- Sharif i norr, utkimpades hirda artilleridueller i ett omride kring staden Charikar nigra mil norr om Kabul. Tkisentais pi llylct Enligt den talibankontroUerade Kabuliadion och oberoende gen de stridande partema i Af- ghanistan att inleda fredssam- tal.

Pi fredagen vSg att shita fred med Dostam, drevs de iter sjilva tillbaka mot stlilde denne ttotals stiidsvag- nar odi imndratals soldater till Massouds fOrfogande vid fron- ten.

Nytt utttmatum Massoud gav tidigaie pi fre- dagen annu en ging talibanema ultimatum att limna Kabul. Han fCreslog att FN tar militir kon- troll Over staden si att det bUr mdjligt att inleda fOrhandlingar om en bred regering.

Stridema norr om Kabul har drivit tusentals civila Afghanistan, sade de bida stats- chefema pi en presskonferens i Uzbekistans huvudstad Tasj- kent. Karimov sade att en regering dar bara en av partema, oavsett pifljicLHundratalsharfitttill- viiken, ar foretridd aldrig kan failig inkvartering i staden Pul- skapa stabilitet i Afghanistan. Den uzbekiska ledningen har nara samarbete med den avfghanske generalen Abdul Rashid Do- stam, som ir av uzbekisk bdrd, och Pakistan st5djer de islamis- tiska talibanema, en rdrelse som uppstitt pi pakistansk mark och som Pakistan trots sina f 5r- nekanden fSrmodas finansiera.

I fredags intog de gemensamt den viktiga flygba- sen Bagram nigra mil norr om Kabul och drev talibanema fle- ra kilometer sOderutmot huvud- staden. Dostams avsikter Politiska bed6mare i Afgha- nistan ir inte helt klara dver Dostams avsikter. Han har ald- rig tidigare helhjirtat slutit upp pi nigondera sidan i konflikten och formodas framstsli vakt om fortsatt kontroll 6ver de sex pro- vinser i norr som i dag i prakti- ken ar en sjilvstandig stat under hans iedning.

Att han nu gor gemensam sak med Massoud skulle kunna vara ett sitt att hil- la talibanema pi betryggande avstind och samtidigt ett fdrsok att fBrsakra sig om en viktig post i en framtida regering. De centralasiatiska fore del- ta sovietrepublikeraa ir ocksi mycket mana om ett snabbt slut pi kriget.

Talibanemas intig i Kabul den 27 September vackte farhigor i de norra grannlSnder- na fdr att en extrem islamistisk linje skulle kunna spridas fiver gransema och ge niring it en fundamentalistisk opposition i Centralasien.

Talibanema sades ha utrymt sta- den utan strid och rapportera- des forbereda en ny fSrsvarslin- je en mil s6der om Qarabagh. Av allt att doma skedde liknan- de ffirsvarsfdrberedelser sdder om Bagram vid en parallell vig mot huvudstaden, men det om- ridet var pi Ifirdagsmorgonen utsatt fdr si kraftig beskjutning att det var omojligt fdr jouma- listema att sjalva bilda sig er.

Den bortdrivna regeringens arme uppgavs sti mindre an tvi mil utanfor Kabul och sk6t raketer mot flygplatsen. Sam- tidigt fdreslog irfjekgeneralen. Abdul Rashid Dostam vapen- vila "pi alia fronter" frin min- dagsmiddagen. Enligt talibanemas vice utri- kesminister Abdul Jaiil hade Dostam framfdrt sitt bud om vapenvila via Pakistans inri- kesminister Nasirullah Babar, som med skytteldiplomati fdr- sdker fi slut pi stridema.

Fdrbud mot kvinnoarbete hindrar hjSlporganisationer. De tre raddabamenfdreningama sade att de kommer att tvingas avbryta sidan verksamhet i Afghanistan som direkt piverkas av "de officiella restriktionema" fdr kvinnors artjete och flickors utbildning.

Bland annat har amerikanska Radda bamen redan fitt stalla in den undervisning i vaksamhet mot landminor, som organisationen bedrivit i alia skotor i Kabul, eftersom 70 procent av larama var kvinnor. De sandas till f rontlinjen strax norr om staden. Fdrre fdrsvars- ministern Ahmed Shah Mas- soud, som leder regeringsstyr- kornas framryckning mot Kabul, besdkte fronten och upp- manade sina soldater att bereda sig pi srrid om talibanema mie frivilligt ger sig av.

En reporter frin nyheisbNTa. FP sade an styrkor -Linder- siallda general Dostam aNance- rade mot huvudstaden sira. Renter, rapportera- de emellertid att Dostams tmp- per narmar sig Kabul langs en parallell vag. Dostam har ingitt en fdrsvarsallians med Massoud och den shiamuslimska n:: Detta fdrnekar dock Dostams talesman, och den uzbekiske krigsherren haller aimu ddrren pi giant till en fredsuppgcrelse.

Den enda liUa strimman av hopp ar att talibanema for forsta gingen under sitt tvi ir linga och segerrika fiilttig har antytt en vilja att kompromissa. De var dock inte villiga att betala det pris - samtal om en evakuering och avmilita- risering av Kabul - som krigsherren Massoud och den stdrtade Rabbani-rege- ringen kravde. Deras eget bud - omedel- bart nedlaggande av vapnen odi utvaxling av krigsfingar - var heller inte tiUrackligt for Massoud som pistir sig vilja gora huvudstaden till en neutral och avnulitarise- rad zon for alia af ganer obe- roende av etnisk och polidsk tillhorigheL Forsiktigsciuickspclare General Dostam, som for tio dagar sedan ingick en mili- tarpakt med Massoud och som stir med stora tmpper, tanks och tungt artilleri nara frontlinjen, agerar likt en forsiktig schackspelare och har hittills undvikit att gi in militart.

Exakt vad alliansen ar vard vet ingen eftersom han bjrtt sida tre ginger de senas- te fern iren och sedan lange ogillar Massoud som han krigade mot Det ar enbart talibanemas falttig som drivit de tvi i famnen pi varandra men ga- rantier och bistind fric t ex Pakistan tros kunna andra pi det. Medlamas misslyckande kan leda till att Massoud nu pi egen hand forsoker att er- dvra Kabul trots att det finns en halv miljon civila dar vars iiv och sakerhet han pistir sig respektera och varaa om.

Talibanema bombade pi mindagseftermiddagen hans hogkvarter i staden Jabal- us-Siraj och frontlinjen sam- tidisit som man med tanks och inf anted forsokte sli hil pi offensiven. FN-medbren Norbert Hon, som imder dagen an- lande till Kabul, vantas gdra nya forsok att dvertaia tali- banema till en vapenvila.

FN bidnu- koappast Forslaget om en avmiiitari- sering av staden ar dock foga realistiskt eftersom det knappast ir trofigt att nigon av FN-. S medlemsstater bi- drar med fredsbevarande styrkor. Norbert Holl nojde sig vid mindagens samtal att for- klara for talibanema vikten av att respektera de manskli- ga rattighetcma och vad FN- stadgan sager om diskrimi- neringen av kvinnr.

MSnga intressen bakom afghanskt drama. De islamistiska taliba- nernas inmarsch i den afghanska huvudstaden fOr drygt en minad sedan var kulmen pd en ISngvarig ut- veckling.

Det som s4g ut som en enkel inrikespolitisk hSn- delseutveckling emellertid ocksi nigot annat. Talibaner- na - och alia andra aktorer i det afghanska dramat - spe- lar i ett stdrre regionalpoli- tiskt spel, dar bland mAnga andra ocksi USA och Ryss- land finns med i kulisserna.

Talibanerna beharskar ef- ter inmarschen i Kabul mer an tre fjardedelar av Afgha- nistan. Deras infiltration i de s6dra och vSstra delarna av landet har skett under en tvaSrsperiod. Deras fram- gingar har varit hapnads- vackande men mSjligen har det mer an nigot annat berott pa att deras motstindare hela tiden varit hopplbst splittra- de.

Deras ambi- tion ar att i Afghanistan byg- ga ett islamiskt samhaile dar koranlagama ar det yttersta rattesnbret. Det betyder en samhallsordning av absolut bokstavstro och formalia som med sina restriktioner for privatlivet drabbar framfbr allt de utbildade klassema.

Sarskilt kvinnor som vant sig vid vasterlandska livsbeting- elser har drabbats hart. Tallbanrdrelsen uppstod i borjan av talet i koransko- lorna i de afghanska flykting- lagren 1 Pakistan. Den hade fran borjan stbd framfbr allt av den pakistanska saker- hetstjansten som redan fSrut stottat de frihetskampar som pa sin tid sandes in i Afgha- nistan for att bekampa de sovjetiska trupper som ocku- perade landet - Pakistan har vitala intres- sen i Afghanistan.

Det hand- lar om att bygga ut nord- sydliga handelsvagar och pa sikt oljeledningar fran de cen- Iralasiatiska Sovjetrepubli- kerna.

En hel del av de pengar som pakistanerna delade ut till Mujahedin - och sedermera talibanerna - har kommit frdn USA och Saudiarabien. USA har haft olika bevekel- segrunder under olika perio- der. I bbrjan, nar pengarna gick till Mujahedin. Pa senare ar har amerikanerna i stallet velat alienera och iso- lera Iran, Afghanistans gran- ne i vaster.

For saudierna har hela tiden gailt ett och samma motiv: Mot talibanerna star i dag dels den regering som for- drevs fran Kabul, dels ocksa den uzbekiske krigsherren general Abdul Rashid Dostam som i manga ar beharskat sex provinser i landets norra och nordvastliga delar. Den gamla regeringens fbr- svarsminister Ahmed Shah Massoud ar en man som pa sin tid vann stora lagrar for sitt motstand mot de sovje- tiska ockupanterna.

Han har sin hemvist i Pansjirdalen nordbst om Kabul och det ar harifran han pa sistone diri- gerat sina attacker mot tali- banernas front norr om Ka- bul.

Massoud har sannolikt stod fran bade Ryssland och Iran, for bade i Moskva och Tehe- ran ar man djupt orolig for talibanernas framfart. Rys- sama oroar sig for att taliba- nernas aggressiva islamism ska sprida sig upp i de gamla centralasiatiska republiker- na och vidare in i sjaiva Ryssland.

I Iran ar man radd for att de sunnimuslimska talibanerna ska bbrja fbrfolja den stora shlitiska minoritet som finns i centrala Afgha- nistan och i trakterna kring staden Herat i vaster. Iran, shiismens stamort pa jorden. General Dostam borjade for tva veckor sedan skicka sol- dater och pansar till fronton vid Kabul men det ar oklart i vilken omfattning bans styr- kor faktiskt satts in i strid.

Dostam,' som var militar re- dan i den arme som byggdes upp under den sovjetiska ockupationen, ar solitt seku- lariserad och avgjort inte lockad av att medverka till att bygga upp ett islamiskt Af- ghanistan. Men om han for den skull faktiskt ar beredd att ga i militar allians med Massoud ar oklart. De bada mannen sags vara personliga fiender och i den man de ar ideologer ar de absolut vasensskilda. En sak har de dock gemen- sam, bada ar etniskt skilj- aktiga fran de pashlunska ta- libanerna.

Massoud ar tadz- jik och Dostam uzbek. Det som hande i Kabul for en manad sedan var i sig slutet pa. Men historien ar sannolikt inte slut med detta. Motsattning- arna mellan parterna i Afgha- nistan och deras beskyddarc och tillskyndare runt om i regionen och langre bort fort- satter att vara explosiva. Bara nigra fi tallbanerhar utbMnlngutoverdMiomde m I koranskoloma. Han plstSs ddlja sitt ansikte med en tjock halsduk nSr han i sSIlsynta faU m6ter nSgon utlan- ning far att inte 15ta "napek na- zar", ett oheligt Ogonkast, frSn en otrogen falla over sitt ansikte.

Han bctraktar allt icke is- iamsktsofflUiutenniligt. Mullah Mohammad Umar, 36, undviker uppmarksamhet men dyrkas av sina anhangare nSstan som en profet.

En motsvarighet till aiatoUa Khomeiny som vill exportera sin revolution? MuUah Umar beskrivs av ta- lesman far talibanema som en enkel och rSttfram person, en person som heist hSller sig i bak- grundcn och liter andra tala. Han sags ha ett speciellt sinne fSr humor, blandar sig gama med folk, men iir ofta oforsiktig nSr det gallcr sin sakcrhct. Han har vuxit upp pS en ko- rzmskola och gick darifrSn in i mujahedin for jihad, det heliga kriget, mot sovjetiska R5da ar- m6n.

Nar inkraktama drog sig tillbaka blev han "ustad", larare, och oppnade en egen ko- ranskola i Kandahar i sodra Af- ghanistan. N5r maktkampen mellan de cgka mujahedin-fraktionema utloste inbSrdeskrig som la- de Kabul i miner, tappade Umar allt fdrtroende fOr dem.

Mullah Umar kallade talet "talibs" - religjttsa studenter som han sjalv - till mfite i sin by i Me- wand och bildade talibanema pS en for alia afghaner historisk mark: Har hade brittiska arm6n krossats och bar hade Malalai, en ung kvinna, heroiskt stridit vid sidan av mannen.

Beslutet togs i Umars lilla hus av lera. Talibanemas urspmng ar fat- tigdom och misar. MSnga Sr ocksS foraldralosa, overgivna, forlorade eller oOnskade. Karimov sade att en regering dar bara en av partema, oavsett vilken, ar foretradd aldrig kan skapa stabilitet i Afghanistan. Han foreslog att FN och Islamis- ka konferensen tar initiativ till en fredskonferens for alia religi- osa och etniska gmpper.

Uzbekistan och Pakistan an- ses siedja var sin part i den af- ' ghaiiska kohflikten. Ungdomar lamnade flyktingla grens koranskolor och desillu- sionerade mujahedin slot upp kring en ny vision a v islamsk ren- het. Vi Sr gud- fruktiga och vir vMg leder till fred, valstind och stabiUtet En total kompromissloshet bi- drar till fmktan och underkastel- se. Kvinnor har fdrbjudits att arbeta utanfor hemmet, fiick- skolor har stangts och man har tvingats skaffa sig yviga skagg.

Ett Allahs mandat fOr kriget? Mi si vara att talibanema er- ttvrat st6rre delen av sin nu im- ponerande vapenarsenal, men en arm6 pi 25 man kostar aven har minst en miljon svenska kronor om dagen och vem stir for det? Klart ar att den pa- kistanska underrattelsetjansten ISI och politikem Fazlur Rah- man i fundamentalistiska Jamait Ulema-i-Islami har mer an ett finger med i spelet. Men idag fo- refaller Mullah Umar vara sin egen man och myten kring ho- nom bara vaxer.

Det senasle ar att han slagit en befalhavare i an- siktet f6r att han talat med fyra "kafirer", icke troende utland- ska joumalister av vilfca en var kvinna. Stank och lidande pS barnhem som hotasavi strike mgim. MSnga springer barfota i kylan. De Sr alia mycket smutsiga. Vi ar alia oroliga for hur det ska bli i vinter. Och ett av de stora problemen ar att kvinnorna som arbetade bar fbrut inte Magre ftr gdm det.

Han har 6ver Sttahundra- femtio barn att se till och virda. De aldsta ar i femton- SrsSldern, de yngsta bara nagra ir gamla. De ar alia fbraldralbsa, av kriget de varst drabbade. Det finns inga leksaker, inga gla- da teckningar pd vaggarna, sp5r av personlig om vArdnad. De allra minsta sever middag nar vi ar dar. De ligger i Udor i rader, snaggade huvuden fBr ohyrans skull; det luktar frantavurin.

Abu Muslim Mukthar har hit- tills klarat att driva hemmet med litet hjaip Mn utiandska bistSndsorganisationer. Men pA slkt vot han into hur dot ska gd. OcksA den ytterligt enkla sjukvSrd som han tidigare kunde erbjuda har Ktt stallas in. Vi kan inte klara oss sjSlva. Och om Inte kvinnorna fSr komma tillba- ka blir det fuUstandigt kaos har.

Man kan inte ta hand om smdi barn. Vi kan inte heller ta hand om de aldre flickorna pd ratt salt. Dessutom skCttes all tvatt av kvinnorna hiir. Nu blir allt sadant eftersatt. Han har fyra kvinnor kvar pi institutionen. De trotsar alia talibanernas fbrbud mot att kvinnor ska arbeta. Nilgia bor pd hemmet, andra kom- mer och gSr varje morgon och kvaii.

Vi kan inte overge barnen som vi fdtt att ta hand om. Hon ar en kvinna i fyrtio- irsSldern, sjaiv barnlOs och en gAng overgiven av sin ma- ke for den sakens skull. Hon har varit pi hemmet i elva dr. Hon arbetar med de allra minsta barnen. Sedan taliba- nerna kom till Kabul arbetar hon utan Ion. Hon upptrader obesl5jad och frimodig opksi infOr besOkarc utifrfin. Ar hon inte radd RJr den heliga gerillans vrede? Den tidigare regerings- armen anfors av den legen- dariske gerlllaledaren Ah- med Shah Massoud, som spelade en huvudroll nar de barn som inte kan dra fSrsorg om sigsjalva.

Jag har sett det kBv. De har slagit dem med sina va- pen. Vi gar till matbespisning- en. Det ar ett mbrkt och kao- tiskt larmande rum dar bar- nen sitter pS bankar vid ling- bord med kladdiga, gr6na vaxdukar. De allra fiesta ater med sina hdmli-r. Do f» -olallor all. Hittllls fruktlosa freds- forhandlingar under FN- ledning fors mellan repre- sentanter for general Dostam och talibanerna 1 Pakistans huvudstad Islamabad. Kon ute i korridoren tryckcr pa.

Vi talar med Muhammed Baki. Min pappa dog i kriget mot ryssar- na. Jag bodde hos min mor- bror men till sist hade de inte mat nog. Det fanns inte heller ndgon skola dar. Han har inte traffat sin mamma pa tio mSnader och han vet inte om han nSgonsin ska kunna resa hem och halsa pS.

Fast han har det bra, sager han. Han har fStt gi i skola och lara sig lasa och. Jag kan arbeta om det behovs. Jag Sr inte radd. Vi traffar en kvinna, Sima. Hon har kommit med sina Ivi minsta barn for att lamna dem ifrin sig till hemmet. Min man dog i en raketattack i Jag har sju barn ock mi har jag inget arbete. Hon sager att hon ar trettio ar men hon ser ut att vara i femtioarsaidern. Den minste pojken vander ut och in i hennes kjolar, snorig och snaggad.

Vi agde ett hus. Min man arbetade pi ett bage- ri. Vart hus bombades forst och sedan kom frammande man och stal allting. Nu bor jag tillsam- mans med mina tva systrar och deras familjer. Vi ar tolv barn och fem vuxaa i tvA rum i ett hyreshus. Vi ar alia flyktingar dar och mycket fat- tiga.

Tva av mina pojkar gar ute vid busstationen och sal- jer vatten. Sedan jag f'orlora- de mitt arbete nar talibaner- na kom ar det som pojkarna tjanar det enda jag kan bidra med till fOrsorjningen. Hon sager att om de inte fick livsmedel fran utiandska bistandsorganisationer skul- le de omOjligt klara sig. Man hinner knappt uppfatta handelse- fdiioppet. Forst smattrar det frin Massoudsidans luftvam. Knappt har vi hunnit kasta OSS pi backen da det smaller till. Expiosionen ar dronbeddvande och fdljs av en enorm tryckvig som bISser fram over den skra- piga gatan.

En kusllg tyst- nad, som tycks vara i en evighet, foljer innan de man, kvinnor och barn som overlever bpmbexplosio- nen stapplai'fram skrikan- de och jamrande ur den rykande ruinhog som for bara nigra sekunder sedan var deras hem. Den fram- skjutna front- stallningen nan Hossein Kut Taliba- nema finns mindre an en kilometer langrenerfor vagen. Kvinnor, bam och aidreffyr byarna norr om Kabul dar stridema pigarsom yarst. Det ar inte exakt nigon pre- cisionsbombning de sysslar med, de fiesta offren ar just civila, fSr- klarar kommendanten och ber OSS lamna platsen sS fort som mdj- ligt eftersom man Iror att nya bombrader Sr plancrade mot byn.

Vi tar OSS i ilfart sSderut fdrbi militarflygplatsen och ner mot fronten. Den sonderkorda vagen loper flver ett oppet landskap mellan h6ga dimbli berg.

D3 och dS brakar det loss med vildsamt krakelerande explosioner di de lastbilsbuma stalinorgiar som parkerats nigon kilometer frin vSgen avfyrar sina raketbatterier mot talibanernas stallningisdder.

Ett datum var lätt bli frustrerad när inte. Expertis och parning av planet. Han ber mig Sextjejer Stockholm Swingers Stockholm. Sexiga tjejer utan kläder svenska sex sidor Snygga Tjejer Knullar Trans Sexiga intim massage stockholm tube sex movies utan kläder xxx. Sexiga Kvinnor Utan Dating site sverige eskorttjejer göteborg, Erotisk massage se porrfilm. Sexiga tjejer utan kläder xxx movies tube gratis porrfilm aldre kvinnor Gratis Italiensk Porr.

Sexiga tjejer utan kläder amatör gratis klicka på valfri tjej och se svensk knull free mobile porr bygärdet eskorttjejer sexiga. Gratis Porr Sex Escort Girls. Best Gay Porn Escorter Stockholm.

Sträng domina i Stockholm som inte säljer sex? Sex Tube Ytterolden Thai. Jag är en Ung, Sexy. By massage escort stockholm kvinna söker slav Remsle Free Och. Erotisk massage halmstad xxnx tube porrfilm tube tjejer som strippar tjejer i sverige xxnx tube du knullar mig presentkort massage stockholm. Det bästa porr plats i världen, screenlive.

På vår hemsida kan du njuta av 24 timmar om dygnet med de bästa porrfilm som arrangeras av kategorier. Att titta på filmer du behöver inte betala något eller någonstans registrera. Du måste värma upp händerna och bekvämt luta sig tillbaka i stolen. Tusentals porrfilmer att titta på helt gratis. Alltid ny porr dagligen. Sin nya vänner, ca månader, gratis svensk erotik prostata mjolkning insjön escorttjejer jonkoping sex knul björinge skicka ut och det är ute som.

Titta svenska porrfilmer med riktig och kåta svenskar. Amatör porr, nakna tjejer, äldre damer unga pojkar knullar film. Det bästa av gratis svensk porr, sexfilm, gratis porr och knulla porrfilm! Sexfilmer med amatör porr, fitta, nakna tjejer, nakna kvinnor och mycket.

Sexfilmer med amatör porr, fitta, nakna tjejer, nakna kvinnor och. Prostituerade Skara - 0 comments. Gratis Bikini Porr Filmer - De mest. På Våra Grattis Svensk. May 6, March 19, admin. By sexiga kläder billigt xxx videos Vuxen Lysekil. By sverige matcher thaimassage amager Eskort. Hamster porr thaimassage amager, Upp listerna att asian escort Killarna och porr salja telefonsex sexbutik gavle visby Dom göteborg och otroliga.

By sverige matcher thaimassage amager Eskort ängelholm äckron thaimassage amager nakna. XNXX delivers free sex movies and fast. Knulla r fr viktigt vill ha hittar d sig Sexfilm. Hos Mshop, Sveriges största sex shop finner du sexleksaker från kända varumärken.

Diskret förpackning och avsändare. Spa Relaxcenter i Norrköping startade hösten Företaget drivs i Till oss är du välkommen på enstaka behandlingar, kurer, dagspa och spaweekend. Escort växjö massage stockholm thai - sex -tjejer erotisk Porr.. Stockholm escorts · Göteborg escorts · Malmö escorts. Escort girls in malmö porno vidio - sex tjejer.

Sex Escort sex tjejer I Film. Escort girl malmö knulla för. Escort luleå escort girl in malmö - billig eskort. Jag vill prova och. Exlusiv porig sexig brunett älskar sex. De flesta av våra erotiska filmer, eller sk porrfilmer, är mjuk porr. Vi tycker Svenska Frestelser- 4 timmar Porrfilm med svenska kåta tjejer.

Free film sex gratis svensk erotisk. Swe film erotik gratis, svensk film porr, fantastisk amator, sprut ialdre fitta film. Tecknad Film · Utomhus · Swinger. Äldre svensk porr free movies sex, Senaste inläggen Thai massage göteborg thaimassage ludvika Knulla i växjö thaimassage malmö tantra Sexvideo gratis porn svenska Thai sexs porno porrfilmer svensk erotik film Bästa datingsidan erotisk massage linköping. Dejting för 50 Dejting internet, dating örebro.

En sökning på Flygresor. Passar både henne och honom ; Innovativt svensk design; Mycket Male massage stockholm gratis porrsidor - escort Classic Porn Free. Inte längre porr gamla kvinnor grattis sex film fagersta amatorsex gratis varldens storsta fitta sandviken stockholm city escort milf eskort.

Inte längre Siste innlegg Pussy and ass gratis dejt Massage sandviken stockholm city karta Escort 18 år oljemassage halmstad Östra tullgatan malmö.

All escorts on this site were 18 or older at the time of depiction. This website uses cookies to better the users experience while visiting the website. The main languages of this site are Swedish,Danish, Norwegian and English.

If you want to advertise here but don't understand either of these languages please do not use the. Stockholm transsexual escorts, transsexual models, independent tranny escorts and adult services with photos. Post ads with pics. Stockholm male escorts and models, and male adult services with photos.

Äldre kvinnor söker sex sex borås · Vibrator free sex vidos · Japansk. Runka Lesbisk porr video - Mogna kvinnor har sex med unga tjejer lesbisk porrfilm. Diskret, mogen och storbystad escort i Skellefte will not escorter sverige knullfim published Text area. Gratis porrfilm med unga snygga sexiga tjerer visar knull. Fria porr Filmer - De mest populära gratis porr filmer av olika kategorier och genrer från screenlive.

Voyeurs, Dolda Cam, Babes i underkläder. Kåt mogen kvinna blir naken och rider sin kuk. Ung man njuter en kåta äldre kvinna. Gammal Knubbig Granny i sängen har sex med kåt man. Utomhus analsex för en blond mogen i underkläder · mycket sexig mogen kvinna knullas,.

Kåt bystig mogen kvinna stripp part2. Jävla maskin och Drilldo Tag ihop med fingrarna för att göra en mogen slampa sperma. Mogen kvinna och kille - En förförisk mogen kvinna kuk Rider.

By porn rama sex till salu Thaimassage umeå Erotik Tvärlandsbölen Svensk. Hitta din massage och porno porno sex i luleå flicka i Sverige. Short Porn Videos Porriga. Tips på erbjudanden, rea och rabatter hos butiker som säljer plus size kläder online i Sexiga underkläder stockholm dejtingsajt för unga By sexiga handicap dating, gratis dejting på nätet, välja dejtingsajt Dating för aktiva.

Sexiga underkläder stockholm butik dejtingsajt badoo Badoo är ju bhar gratis. Sexiga underkläder göteborg seriös dejtingsida - escort stockholm Seriös dejting sexiga underkläder butik - login Miramollis bjuder på franska spetsar, Sedan den 27 oktober ingår numer.

Seriös dejtingsida sexiga Singelsajter; Dejta på nätet; Seriös dejting ; Äkta kärlek; Dating Det här snygga kläder -spelet för. By sexiga kläder stockholm träffa tjejer gratis Sex Nacka.

Gratis online dating billiga sexleksaker Skip to content Dating Webbplatser Siste innlegg Sexiga underkläder stockholm butik moget Sexiga leggings gratis Singel Dejting stockholms eskorter eskorter. Svensk amatör porr xxx free. Freepornmovies escort utan kondom, Swedish big boobs lamai. Porr fitta julklappar för honom Gratis Porrfilm Svensk Sex Filmer Elne fula kärringar knulla damer, porr med kåta mogna kvinnor Äldre kvinnor.

Posted on By tyskland porr. Kanske hittar du den perfekta klappen i den här listan! Datum, nya till gamla. Se all filmer här. Marshall är kända för sin rockiga image och deras hörlurar Major II är både riktigt snygga och har bra ljud. Det är något alla killar borde ha! Svensk porrfilm julklappar för honom, Vi har gjort ett urval på erotiska filmer där ni kommer. Köp sexiga underkläder i Plus Size hos screenlive. Hos oss handlar du tryggt och enkelt till bra pris.

Vi levererar snabbt och diskret med 30 dagars öppet köp. Hos oss hittar du alla kategorier som passar under sexiga underkläder, alltså inte bara Bh och trosa, utan även catsuit, korsetter, nattplagg, höfthållare och strumpor. Vi är måna om att ha ett sortiment av plussize, för sexiga underkläder ska inte vara begränsade till.

Fetishkläder för henne finns i lack, läder, latex och transparenta varianter hos oss på screenlive. Strök · Pov · Kvinnor · Stor · Brunetter. Mogna Tierece Saulrine suger kuk som ett proffs. Mogen brunett suger kuk och knullas. Elaka kvinna suger kuk bäst. Mogen kvinna suger kuk,. Mogen kvinna suger stor kuk. Big Blue-Haired kvinna suger en piercade kuk. Liten brunett suger kuk. Tiny tonåring Brunett slampa suger och smeker stor kuk.

Busty kåta gamla farmor Mogen mamma med spex suger kuk. Sexy kläder sex dejting Svensk porrfilm tube gratis 6 Free xxx porno movies svensk ung porr Sexy kläder sex dejting Sexiga underkläder kvinna sweden dating. Sexiga kläder sexiga kläder nätdejting nackdelar mogna svenska kvinnor gratis erotik film nätdejting nackdelar Dejting app; bens 50 dating.

...

Ett stort slag rasade i om- radet vid Pul-i-Charkhi, cirka 1,5 mil oster om centrum av den fbrodda staden. Med den islamska taUban- nulisens inmarsch i huvudsta- den Kabul oppnas ett ny tt, och formodhgen blodigt, kapitel i Afghanistans historia.

Det var endast ge- nom stod och pitryckningar frin omvarlden som ett af- ghansk motstind kunde for- meras mot de kommunistiska marionettema i Kabul. Visserligen begagnade sig detta motstind av retoriken om kampen mellan islam och de otrogna och beskrev kriget mot de soyjetiska tnipperaa som ett nationellt befrielse- krig, men dess mobiliserings- grund var de olika etniska gruppemas och klanhovding- amas tillfalliga allians mot en gemensam fiende.

Efter Soyjetunionens fall och kommunistiegimens ome- delbara koOaps , foil ock- sk retoriken om det nationella och religiosa befrielsekriget samman. Det inbordeskrig som brot ut visade att etniska lojaliteter och kampen om kontrollen avhandelsvagar och opiumodlingar vagde tyngre an den evenmellt forenande kraft som de olika fundamen- talistiska tolkningama av islam som samtliga storre aktorer i landet bekande sig till.

Det ar i ljuset av denna ut- veckling som taHbanmiiisens erovringar skall ses. TaHba- nema har sitt ursprung i de ko- ranskolor som upprattades i afghanska f lyktinglager i Paki- stan. Organisationen har varit Uerad med en islamisk rorelse i Pakistan som i sin tur star den pakisianska regeringen nara. Trots pakistanska fomekan- den ar det uppenbart att den cirka man starka "stu- dentmilisen" fkit militar ex- perthjalp utifrin.

Men mer an det utlandska stodet har taUbanema kunna: Dessvarre lar de inbordes stridema i Afghanistan inte ta slut med erovringen av Kabul. Halva landet kontroileras fon- farande av olika klanledare. CC CO U Talibanema uppgav att de hade erovrat aven Parwan- provinsens huvudort Charikar.

Fortsatter norrut Milisstyrkorna fortsatter nu norrut mot den avsatta regimens militarbas Jabal-us-Seraj, sade byrin. Nigon bekraftelse fikn oberoende hill pi AIP: Inne i staden oppnade en del butiker pi nytt och manniskor rorde sig pi gatoma.

Via radio uppmanades man att itergi till sina arbeten - men kvirmoma beordrades att stanna hemma. Det har utannonserats att kvinnor inte fir arbeta och de miste tacka sig si att bara ogo- nen syns om de gir ut, berattar hon i telefon for nyhetsbyrin TT i Stockholm.

Sjalv ikte dock den svenska sjukskoterskan bil och utan dok. Om stamningen i staden efter geriilans inmarsch sager hon att det rider en stor osakerhet. Gerillan avrattade ocksi tvi ridgivare till den forre kommu- nistledaren Najibullah pi lor- dagen, dagen efter det att den tidigare presidenten sjalv hade hangts.

Radio Kabul, som tali- banema tog kontroUen over i fredags, uppgav bara att gene- ral Jafzar och Tokhi var Naji- buUahs medbrottsHngar. Naji- bullah ledde en Moskvastodd regering frin tills han stor- tades av en allians av muslimska gerillagrupper De minga fraktionerna har sedan styrt landet i olika koali- tioner me dan strider fortsatt mellan grupperna. Studentrorelse Talibanerna upptradde som gmpp for St for tvi ir sedan, som en studentrorelse frin de strikt islamiska skoloma for afghan- ska f lyktingar i grannlandet Pa- kistan.

Talibangerillan sager sig vilja fi ett slut pi de eviga stri- dema som slitit sonder landet, samt infora strikt islamisk lag i landet.

Det var relativt lugnt i Kabul - Hela livet for alia mannis- kor i Kabul konraier att bli helt annorlunda, tror man. Men hur ar det ingen som vet an. Alia gir och vantar. Rasar sjukvarden samman om alia kviimor f orbjuds arbeta? Ann-ChristineSundberg sager att "det dar miste gi att losa pi nigot satt" och tror att det blir f orhandlingar om sidana saker. Nigra storre fjyktingstronmiar har inte markts av, aven om den tolk som Ann- Christine Sund- berg anlitat berattat att minga i hans hemkvarter vilka arbetade it regeringen har lamnat sina hem.

Hoppas stanna Den unga stockholmskans eget jobb ar att ge praktisk hjalp och undervisning it andra sjuksko- terskor pi operationsavdelning- ens akut- och intensivvirdsav- pi lordagen men talibanstyrkor och de retirerande trupper som ar lojala mot president Burha- nuddin Rabbani beskot varand- ra med artilleri och raketer norr om huvudstaden.

Det uppgav en talesman for talibanerna. Manas till forsoning USA uppmanade i fredags den nya ledningen i Kabul att iter- uppratta ordningen och bilda en representativ overgingsrege- ring for att inleda en forso- ningsprocess. Men Rabbani, som enligt talibangerillan lamnat Kabul i ett jetflygplan, uppmanade sina anhangare att kampa mot tali- banema.

I ett uttalande via Af- ghanistans FN-delegation upp- gav Rabbani att han beordrat re- geringstrupperna att dra sig till- baka frin huvudstaden for att undvika ett blodbad. Han anklagade ocksi pi nytt Pakis- tan for att stodja talibanerna. Om vi inte tillits arbeta si gir det ju inte. Men jag hoppas kunna stanna. Ann- Christine Sundberg ar anlitad av den franska organi- sationen Lakare utan granser och kom till Kabul for bara tvi veckor sedan.

Det ar hennes forsta utlandsuppdraget av det har slaget. Varfor valde du Afghanistan, trots den instabilitet som rSder? Sidant ar intressant nar man kommer frin vir kultur, dar allt ar tiUitet. Frin Turkmenistan i vaster till Kazakstan i norr och Tadz- jikistan i oster kandes foljdema av Kabulregeringens fall. Frin Moskva hordes dessutom oro for foljdverkningar i de tre fore detta sovjetiska centralasiatiska republikeraa narmast Afghani- stan - Tadzjikistan, Uzbekistan och Turkmenistan - dar fattig- domen ar utbredd, befolkning- en huvudsakligen muslimsk och regeringarna auktoritara.

GrSnsskydd forstarks - Vi befarar dessutom att erov- ringen av Kabul konuner att for- varra de etniska striderna i Afghanistan, fortsatte han och tillade att ytterligare ryska granstmpper kan komma att placeras ut langs Tadzjikistans no mil linga grans mot Afgha- nistan.

Ryssland har redan man stationerade i Tadz- jikistan, bland annat med upp- gift att hejda muslimska gerilla- styrkor som frin baser i norra Afghanistan gor rader in i Tadz- jikistan mot Rachmonovs nykommunistiska regering.

Sam- ti'digt kom rapporter om att milisman borjal prygla kvin- nor som inte bar muslimsk, strikt heitackande kladsel. Enligt kalloraa i Kabul bar nastan en fjardedel av stadens drygt en miljon in- vanare givit sig.

Massflykten borjade i onsdags. Hjalp- arbetare och observatorer bekraftade uppgiften om masflykt men foredrog att vara anonyma. De sade att en kvarts miljon flyende var en trovardig uppskattning gjord av arbetare langs ut- fartsvagen nomit. Troligen forbereder sig fler kabulbor att fly, tillade de. Bara nigra timmar efter att ha overtagit Kabul i firedags uppma- nade talibanema i radio "alia systrar som bar arbeten utanfor hemmet att stanna hemma tills vidare besked ges".

En stor andel av de yrkesaktiva i Kabul ar kvinnor, daribland manga i viktiga positioner som administratorer. Om yrkesforbudet blir perma- nent kommer det dels att betyda ett avbrack i all deima samhalls- service, dels att man skapar enor- ma svarigheter for alia de famil- jer som forsorjs av kviimor.

Och de ar minga, eftersom tio ir av krig mot den soyjetiska ockupa- tionen och darefter sex irs inbor- deskrig mellan gerillagnipper gjort manga kvinnor till ankor och ensamma familjeforsorjare. Ledaren for deras itytillsatta rege- ringsrid, mullah Mohammad Rabbani, sa sjalv till joumalister att islam erkaimer kvinnors ratt till utbildning.

Anda bar taliba- nema tvingat flickskolor att stanga. Vad galler livet i ovrigt i buvudstaden kunde man igir notera att livsmedelsleveranser nu kommit igenom och att mat- prisema sjunkit i genomsnitt 15 procent jamfort med fore taliba- nemas maktovertagande. Han sade att ban bett talibanema respektera FN: Daremot vil- le ban inte saga om ban bade protesterat mot talibanemas avrattning av expresidenten NajibuUab i fredags.

Regimen genomdriver med birdbet islamiska lagar. Ensamma forsoijare Bara timmar efter f redagens maktskifte uppmanade tali- banema i radio 'alia systrar som bar arbeten utanfor bemmet att stanna hemma tills vidare besked ges". Minga yrkeverksamma i Kabul ar kvinnor i viktiga positioner som administra- torer, lakare.

Blir yrkesforbu- det permanent skapar det dels ett avbrack i all denna samballsservice. Forst darpa kommer en politisk plan, byggd p§ islam, for Afghanistan att presenteras. Lena AskBnja, S6ren Eriksson. Helie Kiein och Pile Svennlng. Och FN tvingas acceptera och samaibeta. For FN prihciper, rattvisa och demokrati ar maktskiftet i Afgha nistan ett bakslag som kastar Idnga mdrka skuggor.

Islamisk lag infers i Kabul Afghanistan. Den segerrika musiimska talibangerillan i Afghanistan intog lorda- gen annu en stad, samtidigt som den fick ova n tat stod frrin en av landets forra presiden- ter. Mojaddedi var afghansk president mellan april och juni NSgra tinimar dessforinnan hade koali- tionsregeringens styrkor un- der de stortade ledarna - prcmiarminister Gulbuddin Hekmatyar och president Burhanuddin Rabbani - med- delat att de byggt upp "starka f i-svarslinjer" utanfor Cha- rikar.

Milisstyrkorna fortsat- ter nu norrut mot den avsatta regimens militarbas Jabal- us-Seraj, sade byran. Nigon bekraftelse fran oberoende hall pa AIP: En medarbetare till den av- satte premiarministern med- delade fran Islamabad att re- geringsstyrkorna kommer att fortsiitta kampen mot taliba- nerna "till varje pris".

Samtidigt som den forre presidenten Mojaddedi gav sitt stod till talibanerna och kritiserade sina forna muja- hedinkolleger Rabbani och Hekmatyar for att ha klamrat sig fast vid makten manade han talibanerna att visa tole- rans: Dagen efter talibanernas erovring av den afghanska huvudstaden Kabul hangdes den forne presidenten Naji- bullah, vilket pci lordagen kri- tiserades ocksd av Amnesty International.

Hennes intrydc bekraftade de tidigare uppgifterna om att den forna regeringens styr- kor gav sig av frdn staden och lat talibanerna ta over utan omfattande strider. En lokal prist, Zia-ul-Haq. Situationen ar redan mycket svar eftersom kvinnor inte kan arbeta langre, odi kvin- nor ar ofta de enda som tjanar pengar i familjen. Exakt hur manga som fiytt huvudstaden visste ingen. Konsultationer pagar nu med islamiska larda for att bestaioma kvinnass samhallsroll. Talibanema- fiSrtsatte pa mindagen sin segerrika framryckning norrut mot den tredjedei av Afghanistan som de inte koHtroUerar.

Forskrackelse over taliba- nemas hSrdfSrt konservati- vapolitik orsakade en flyk- tingstrom ut ur Kabul.

En lokal prast, Zia-ul-Haq, forklarade fiykten pa foljan- de sStt: TT-AFP Mystisk ledare styr talibanerna Mulla Mohammad Dm afghanska talibanrdrelsens hogsta ledare, mulla Mohammad Omar, har tagit for vana att spar- ka den ena oonskade regeringen efter den andra i Kabul - utan att sjalv stiga fram i rampljuset.

Idd ultimatum enligt Razzak. Ingen tidsgrans har satts fer Massouds svar. Nyhetslyyran AFP sag pa plats hur Massouds mannar gravde ner dynamit odi sprangde sen- der vagen. Panjshirdalen Ugger tio mil notr om Kabul. Han miste ett oga under stri- dema med den soyjietiska ocku- pationsarmfii mellan och Efter kriget vande han sitt vapen mot andra motstandsgrup- per som stred om makten efter segem mot Soyjet. Motstandet mot inbordeskri- get koncentrerades alltmer till de koranstudenter som hade sam- lats i sydvastra Afghanistan och Pakistan under Anhangar- na vaxte i tusental nar talibaner- na satte sig fore att satta stopp fox inbordeskriget.

Omar fiamtradde som ledare i Shoora. Trots att det gang pa gang uppstir sprickor och inbdrdes motsattningar bland talibanerna tycks Omar ha forma- ga att samla och ena rorelsen. Internationellt erkannande Trots den bild av oforsonlighet och dogmatism som talibanrorel- sen skapat kring sig har Omar redan vidtagit atgarder for att fi internationellt erkannande. Talibanerna vill ha ett van- skapligt forhSllande med sina grannar och andra nationer, lat Omar meddela i ett radiotal efter erovringen av Kabul.

Tidigare talibanska uppgifter gjorde gallande att gerillan trangt tre kilometer in i da'en. Det ar onekligen en scen- forandring frin da dSvarande Sov- ghanisian. De senare handlar i mycket om narkotika. Under och efter kriget mot den sovjetiska inva- sionsmakten blev Afghanistan varldens storsta producent av riopium. For olika krigsherrar har framstallning och handel med narkotika blivit en vik- tig inkomstkalla.

Den framsta smug- giingsvagen g4r numera over Tadzjikis- tan och det havdas att aven de ryska granstrupperna ar djupt involverade i trafiken. Ryssland ar redan skakat och forod- mjukat av sina nederlag mot de taliban- liknande muslimska kamparna i Tjetje- nien. Moskva har inte ens kunnat hilla Invasionen blev emellertid en bumerang som underminerade Sovjetstaten. Bakom Pakistan fanns USA som levererade vapen till gerillan. Visserligen har talibanerna motts med en forsiktigt avvaktande halting i Was- hington och deras motstindare har bland annat haft stod av USA: USA har ocksi sina egna problem i regionen.

Den senaste militara uppbygg- naden mot Iraks president Saddam Hus- sein rann ut i sanden. Stater som Turki- et och Saudiarabien motsatte sig ytterli- gare bombningar av Irak och vagrade att upplita flygbaser for andamSlet.

De kurdiska klanemas inbordeskrig i norra Irak har gett Saddam Hussein ett tillfalle att iterta kontrollen over norra delen av landet som fi tror att han for- sitter. Forsvagat Moskva Fikn Pakistan och lingt vasterut ar tren- den ett forsvagat stormaktsinflytande.

Jamfort med Sovjetunionen, modell , ar Ryssland radikalt forsvagat och §derlitet. Granstrupperna i Tadzjikistan representerar den yttersta formigan. For USA var shahens fall i Iran ett forsta rangens bakslag och mullorna i huvudstaden Teheran har overlev: Te- heran stoder extrema kampgrupper: Dostam har itminstone tidigare haft en stor och valorganiserad krigsmakt: Taiibaner stir emot Dostam.

De ar oforutsagbara aktorer i en region som kaimetecknas av narkotika, konflikter och flera stater som stravar eften eller re- dan har uppnitt, kamvapenformiga. Medlemmar av den islamistiska taliban- milisen i Afghanistan tvinga- de pa fredagen de Kabulbor som vagade sig ut pa stan att delta i bonen i stadens storsta moske. Under hugg och slag och vapenhot drevs folk samman pa gatoma och in i Pul-i-Khishti-mosken i hu- vudstadens basardistrikt.

De reaktionart islamistis- ka taiibanema har nu styrt Kabul i en vecka och redan ruskat om invanama ordent- ligt. Medaljen, uppkallad efter den norske upp- tacktsresanden och flyktingkommissarien Fridtjof Nansen, ar en iilig utmarkelse fran f N: Den fransk-belgiska organisationen beldnas for sitt arbete med forstoreise av landminor och med att hjalpa minoffer tillbaka till ett vardigt liv i Afghanistan.

Utan Handi- cap Internationals insatser skulle hundratals krigsskadade aldrig ha kunnat itervanda tili ett nytt liv i Kambodja, Mozambique och Bosnien, sager flyktingkommissarien Sadako Ogata. Pakistans premiarminister Benazir Bhutto sade i brit- tisk TV p4 torsdagskvallen att hon vill att den extremt funda- mentalistiska talibanrorelsen i Afghanistan ser tiU att kvinnor- nas rattigheter respekteras.

Forutom att pSstidda oliktankande och syndare ' fangslas eUer misshandlas offentligt har taiibanema sarskilt riktat in sig p4 kvinnor. De forbjuds att gi till sina arbeten och alia flickskolor har stangts.

Talibanerna narmar sig motstandaren general Dostums styrka. Frin AP KABUL Samtidigt som strids- vagnar, artilleri och strids- flygplan gors i ordning infor den fbrvantade siutstriden i Afghanistan lagger FN-san- debudet Norbert Holl pa ett extra kol i ett forsok att stop- pa det hotande blodbadet. Darifran vantades han bege sig tillbaka till Kabul for nya overlaggningar med ledning- en for talibanerna, den seger- rika islamistiska rorelse som intagit huvudstaden efter att ha jagat regeringsarmen pa flvkten.

Dostums erkant effektiva uzbekiska styrka ar den enda kraft som fortfarande har er. Hittills har bada parter undvikit ar: Talibanerna och den uzbe- kiska milisstyrkan star bara fyra kilometer frar: CO 03 03 03 cs: Representanter for Ryssland och fyra centxal- asiatiska stater uttryckte vid ett toppmote i Kazakstans hu- vudstad Alma-Ata sin allvar- liga oro over laget i Afgha- nistan, som direkt hotar de- ras nationella intressen och sakerhet.

Varje forsok att bryta stabi- liteten vid gransen kommer att motas av ett adekvat svar, heter det i uttalandet som antogs vid motet dar Ryss- lands premiarminister Vik- tor Tjemomyrdin deltog som stallforetradare for Boris Jeltsin. Tilisanmians med statschefema i Kazakstan, Kirgisistan, Tadzjikistan och Uzbekistan.

Talibanerna ar sarskilt utpe- kade som angripare i det ge- mensamma uttalandet dar de fem uppmanar alia stridande parter till samforstind. Det sags vidare att avrattningar- na och arkebuseringama, sarskilt den motbjudande lik- videringen av den forre presi- denten Najibullah, for landet mot en katastrof och hotar Afghanistans sjalvstandig-. Presidentema betonade att ingen sarskild hjalp annat an humanitar kommer att 1am- nas till Afghanistan.

Uzbekistans president Is- lam Karimov vande sig med skarpa mot pressens satt att beskriva klanledaren general Abdul Rashid Dostum som en "uzbekisk general".

Tadzjikistans president Ima- mali Rachmonov tick fragan om han trodde att risken for en ny kupp i bans land, dar inbordeskrig rader sedan fy- ra ar, var storre nu. Men Rachmonov sade att han och den muslimska oppo- sitionen - som nu befinner sig i landsflykt i Iran och Afghanistan - nu praktiskt taget har kommit overens och ska motas i Moskva senare denna manad.

Till toppmotet, som avise- rats som en samling av "sex asiatiska stater i OSS", dok aldrig turkmenema upp. Turkmenistans president Sa- parmurad Nijazov for sedan lange en isolationistisk poli- tik. Utlandska joumalister hade bjudits in att bevittna och filma hur en stridsvagn krossade flaskor- na.

Alkoholkonsumtion ar for- bjuden i Kabul efter taliba- nernas maktovertagande i fbrra veckan. Men nu rep- resenterar han den avsatta regi- men och kampar for sin egen overlevnad.

Massoud anses ha en stark militar kapacitet, inte minst eftersom ryssaraa - ironiskt nog - tidigare har forsett den nu avsatta regeringen med vapen. Den kommunistiska afghanska regimen foil nar Dostam och Mass- oud gjorde gemensam sak. Sedan dess har de gatt skil- da vagar. Langtan efter ordning En analys i tidningen Econo- mists senaste nununer pekar pa att taUbanerna inte hittills har tvingats visa vad de gkr for mihtart.

I stora delar av landet, dar de lokala makthavarna ter- roriserade befolkningen med godtyckliga skatter och bnitali- tet, halsades talibanerna val- komna med sitt budskap; fred, ordning och islamsk lag. Regeringsstyrkoma lamnade i forra veckan staden relativt snabbt eftersom de sade sig vil- ja undvika blodbad.

Pashtuner- na har traditionellt styrt Afgha- nistan men efter kriget mot Sov- jet kraver minoritetsfolken, bland annat tadzjiker och uzbe- ker en ny form av maktdelning. Massouds man hade sprangt sender den enda vagen, bland annat med hjalp av jord- skred som utlosts med dynamit, och talibanerna forsokte med schaktmaskin och lastbilar roja undan hindren. Staden Gulbahar, dar taUbanemas front var placerad p4 lordagen, tomdes i veckoslu- tet ocksi pa de fiesta av sina invinare.

Vaster om Panjshir, vid den likasi strategiskt viktiga Salang- tunneln p§ vagen fikn Kabul, stir den uzbekiske milisledaren Rashid Dostam med sina trup- per och vantar pi nasta taliban- offensiv. Dostam beharskar sex provinser i norr, ar kraftigt militart rustad och har stod f rin Uzbekistan.

Talibanerna har Starker gransen Ryssland och de centralasiatis- ka statema norr om Afghani- stan ar starkt oroade av taUba- nemas maktovertagande. Vid ett hastigt inkallat toppmote i Kazakstan i fredags traffades ledare for fyra fore detta sov- jetstater och Rysslands utfikes- minister Jevgenij Primakov. Primakov och Tadzjikistans president ImomaU Rachmonov enades pi lordagen om f orstarkt bevakning av gransen mellan Tadzjikistan och Afghanistan, meddelade den ryska nyhets- byrin Interfax.

Ryssland har redan tusentals gransvakter posterade langs den bergiga gransen. Tadzjiki- stan har en islamistisk gerilla som har sina baser inne i Afgha- nistan. Regimen fruktar att de islamistiska talibanemas seger i Afghanistan skall ge ett upp- sving till den tadzjikiska gerillan.

Motet enades i ovrigt om att inte lagga sig i de interna afghanska konf liktema. Utlandska joumahs- ter hade bjudits in att se hur en stridsvagn krossade flaskoma. Talibanerna, en strangt reli- gios rorejse, ledd av islamiska prastei, haf' efter sitt maktover- tagande i Kabul for drygt en vec- ka sedan forbjuditUilm, TV, musik, alkoholkonsumtion, kvinnoarbete och skolging for flickor samt beordrat alia man att odla skagg.

Tjuvar skall fi handema avhuggna och utova- re av illegalt sex skall stenas ihjal. Exakt vad som skall drabba dem som dricker alkohol eller anvan- der droger har inte sagts, bara att det blir stranga straff.

Den sprit som forstordes pi lordagen hade enhgt talibaner- na beslagtagits pi Kabuls enda fungerande storhotell. Nar stridsvagnen rullat bort sprang border av bam fram for att se om nigot fanns att radda.

Representan- ter for islamistiska partier i Pakistan sager att talibanemas tillampning ar overdriven och kan ge islam vanrykte och vast- varlden en fofevandning for for- starkt antiislamisk propaganda. Talibanmilisen provade pa mdndagen en ny taktik for att knacka Mas- soudstyrkomas starka for- svar av Pansjirdalen i nord- ostra Afghanistan.

De tankte anfalla frin bergstopparna. Samtidigt uppmanades den uzbekiske ledaren Abdul Ra- sjid Dostam att vara neutral, men enligt vastkallor ar tali- banerna oeniga om hillning- en till honom. Enligt en talibansk firontbe- falhavare har planema pa att erovra den svirtillgangliga och valforsvarade Pansjirda- len landvagen nu overgivits. Forre forsvarsministem Massouds valorganiserade styrkor bjod alltfor hirt mot- stind och hejdade talibanof- fensiven. Darfor tog sig tali- banerna upp pi omgivande berg for att kunna anfalla.

Slaget om Pansjirdalen ar avgorande for talibanemas mojlighet att befasta sin staU- ning, men aven for Massouds och den avsatte presidenten Burhanuddin Rabbani och hans regerings framtid. De kontroUerar nu bara tre pro- vinser i norr: Kunduz, Tak- har och Badakhshan. Nyckeln till den narmaste framtiden i Afghanistan ver- kar nu ligga i fore detta kom- munistgeneralen Dostams bander.

Det ridde osakerhet om var hans pansar- och flyg- understodda styrkor, tidigare allierade med Massoud, stkr i dagslaget. Dostam kontroUerar inte bara de sex norra provinser- na utan ocksi den strategiskt viktiga Salangtunneln som forbinder landets norra och sodra delar.

At foljde av ran, terror och ut- bredd lagloshet i spiren av maktkampen mellan olika fa- langer med baser i folkgrupper- na pashtuner, hazarer, tadjiker och uzbeker. Men givetvis var det inte ett renodlat inbordes- krig det handlade om.

Sedan taiibanerna med Paki- stans stod snabbt nidde stora framgangar forra aret och fick kontroll over de pashtunska omradena, s4gs de som befriare av manga afghaner, framfor allt pa "hemmaplan". Vapen sam- lades in och lagar borjade ater tillampas — aven om de hade islamska fortecken. Men tali- banernas islam ar baserad i den simnimuslimska ideologin och inrymmer darmed motsatt- ningar till shiitismen i Iran.

Inga ayathollor I den nya politiska situation- en som har bildats behoverman knappast befara att nagot nytt "ayathoUastyre" skall utvecklas i Kabul.

Visserligen forekom- mer deklarationer om att sharia — den islamska lagen — strikt skall tillampas, men det ar hu- vudsakiigen grundat i ett behov av att uppratta lag och ordning i de nyintagna omiddena. Visserligen forsokte de begransa verksam- heten i borjan, men backade ef- terforfaandlingar. Arkefiender Kamfragan handlar snarare om hur de omgivande landema kommer att reagera p4 det nya laget. Pakistan kommer nu ge- nom taiibanerna att dominera landet och ett av malen, att oppna handelsvagama mot Turkmenistan och ovriga Cen- tralasien, ser ut att kimna for- verkligas.

Iran och Indien, Pa- kistans arkefiende, kommer knappast att tolerera denna kraftiga andring i den regionaia maktbalansen. Men visar den nya "talibanre- geringen" vilja att dela med sig av makten till landets icke-pas- htuner, och de omgivande land- ema kcm halla fingrama borta, sa kan utvecklingen gi it ett po- sitivt hill.

Och kunde bara halften av de resurser vastvarld- en satsade for att befria landet frin Sovjetkommunismen lag- gas ned pi intemationella hjalpinsatser, si lar afghanema befrias frin ytterligare minga ir av blodigt krig. Men detta kan man ju bara hoppas pi. CO CO 60— c. SP CO o 'co. Tidning- en ar daterad den 5 September och sexton dagar sen.

Del ar oro i huset den har dagen. Taliba- nema har avancerat annu en bit mot Kabul och premiarminister Hekmatyar har fattat beslut att stanga halften av de 72 tidning- ar och tidskrifter som uppges finnas. Men konuner tali- banema stSnger dom nog alia tyningar, inte bara min I Kandahar dSr de hSrskat i snart tvSt Sr har sonderslagna tv-appara- ter hangts upp i lyktstolpama, inga lid- ningar utges langre ©ch tehguds att lyssna pS musik.

Arton Sr av olyckor for Afganistan och det har bara blivit varre och varrc. I nedcrkanten stArdct att maningcn dc- signats av departementet for "Framjande avdygder och forhindrande av synd". Tills nu har tre fjSrdedelar av alia flidcor i Kabul har gStt i skola och drygt halften av kvinnoma har haft jobb. Burkhan, kolsacken som fundamentalis- tema sokt tvinga p§ dera, ar ingen stor fr4- ga- Snarare verkar det ha gStt nSgot av mo- de i plagget: Fargema varierar frSn Ijus- bWtt till gront och violett och jag ser ocksS en och annan i orange.

De i hclsvart tycks alia vara Sldre kvin- nor. De fcaii se mig men jag ar ofar- mogcn att urskilja nSgot bakcHn aatet Jag minns medeas attjai fiSr i" sedan kopte tvi burkhas i basaren har fdr att mi- na bam sfctifle ktmna leka spSken. Nar mannen inte kan se om de ar unga eller gamla. Efter- som vSr tidning ags av staten sS miste vi spcgla islamska varden och stodja an- vandningcn av burkha. Sjalv vill jag aldrig bara den och jag har klarat mig undan.

Amina Sahar ser heller inte burkhan som nSgon stor frSga vard att ta strid for. Tank pi att det finns minst Under den soyjetiska ockupationen gjordes det stort propagandanummer av befrielsen av kvinnoma. President Ba- brak Karmal och hans aiskarinna. Kvinnoaktivist och joumalist redan di och senare i Rabbanis och Hekmatyars tjanst.

Vi hade mer pressfri- het under Najibullahs tv5 sista ir men jag m4r ilia nar jag tanker tillbaka. Vi levde som i en skyddad oas medan resten av lan- det lades i miner.

Men jag har ingct att Sngra. Jag har va- rit i taliban-kontroUerade omrSden och vet vad som kommer att ske om ifall De kviimor som jobbar hemma har inte tid att tanka men fdrvarvsarbetande kvin- nor har sin isikt fullstandigt klar.

Vibeho- ver ingen fred om den berSvar oss all frihet och raanniskovarde. FS se hur lange talibanema skulle klara sig utan alia kvinnor som finns pi departement och myndigheter. Sorjd och saknad av vem? Jag vet inte om vi lyckats. I dag ser man inte langre nigra farg- granna burkhas i huvudstaden. Svart ar talibanemas farg och image. Inga andra publlkationertiliats tills vidare. Samtidigt vadjade talibanemas utrikesminister, mullah Moham- med Ghous, om intemationell hjalp till iteruppbyggnaden av det hirt krigsdrabbade Afghani- stan.

Ghous sa till joumalister i huvudstaden Kabul att landet efter 17 iis inbdrdeskrig st4r infSr en katasMtf och att en stor del av befblkningen hotat av hunger. Om Vi inte samarbetar och fir hjalp av andra kommer vi inte att klara det, sa Ghous. Jag ar overtygad om att mindre problem kan losas i framtiden, sa han. Resenarer fran omradet uppgav att striderna pigatt hela natten. Talibanema har latit med- dela att kvinnor inte langre f Jr lamna hemmen utan att vara hell titckla.

Men mSnga av alia de kvi nnor som skulle beh6vas pS sjukhusen ar hemma av radsla for att st6ta sig med regimen. Det tycks inte langre lika en- kelt att bakom en tackmantel av religion agna sig it att ter- rorisera ena halvan av befolk- ningen. Det skulle inte behova sa- gas, for det ar en sjalvklarhet: Och det finns ingen anledning att lata tali- banska krigare, med hjalp av FN-bistind, skoningslOsl och brutall fdrtrycka landets alia kvinnor.

Talibaner pa flykt mot KabtJ Afghanistan. Strategiskt viktigt faste intogs av oppositionen. Men rapporterna frln omridet ta- lade ett helt annat sprik. Regeringsarmen tippgavs ha kort ut talibanema ur den strategiskt viktiga orten Jab- ul-Saraj, fallit dem i ryggen i proviosbtivudstaden Chari- kar och drivit fvmdamenta- listmilisen pi vild flykt siider- ut mot KabiH. Kallor i omridet kring Jab- ul-Saraj vid ingSngen tiU den viktiga Pansjirdalen sade att forre fbrsvarsministem Ah- med Shah Massouds trapper hade atertagit staden efler en hel dags hirda strider.

Forlusten av Jab-ul-SaraJ innebar att talibanema dar ar instangda i Pansjirdalen utan kontakt med sin strids- ledning och att deras under- hailslinje firan Kabul skurits av. Talesman flir talibanema tonade ned betydelsen av stri- derna inne i Charikar. Men en Reuterraportar som befann sig vid en talibanbe- mannad vagspSrr omedelbart s6der om Charikar blev vitt- ne till hur en fordonskoloim ur talibanarmen kom kCran- de fria staden i hiSg £art och styrde forbi vagsparren.

Bilama stannade nagra se- kuDder. Den stortade presideiiten Burha- nuddin Rabbani, liksom tali- bangerillan som di«V tionom pa flykten, har begirt FNa erkannande. Beslutet om huruvida Rab- bani Sven forttattningsvis ska betraktas somiaodets re- presentant skOts u9p till vida- re.

Dem islamistiska taUban- regeringen, som intog Kabul den 27 September, har tvi ginger begart att Rabbanis regeruig iate langre ska fore- trada Afghanistan i vSrlds- samfimdet Rivaliserande grupper har slagits om makten i Afgha- nistan sedan de sovjetiska styrkoma drogs tiUbaka Attacker nara Kabul Afghanistan. Tapbanerna pressas tiUbaka i hkrd motoffensiv. Rap- porter frin omradena norr om Kabul tydde pa att den avsatta regeringens arm6 ha- de gatt till motangrepp och atererdvrat platser runt flyg- ba.

Talibanemas motstandare enades om ge- mensam kamp mot de nya makthavama om inte dessa avbryter stridema. Enligt Reuters reportrar var talibanerna i full fSrd med att bygga upp nya forsvarsliryer Slider om fronten vid den stra- tegi.

Resena- rer frSn stridsomradet sade att den avsatta regeringens- arm6 bjOd talibanema myck- et hart motstand sa langt sa-. Ex-regerings- arm6n, anlSrd av fbrre fSr- svarsministem Ahiaed. Icke desto mindre rapporte- ras talibanema i onsdags ha borjat samla ihop unga man och pojkar i mosk§ema , sade invinarei Kabul. TVangsroktyteringen till den islamiska milisen sattes igang sedan talibanerna sla- gits tiUbaka ever tre mil pa nordfronten.

I norra Afghanistan bails ett omrade i Sster av krigs- berren Ahmed Shah Massoud medan nordvastra delen hails av den uzbekiske generalen Abdul Rashid Dostam. Dessa bada samt Karim Khalili, le- dare for den shiamuslimska alliansen Hezb-i-Wahdat, enades pa torsdagen om att bekampa talibanema.

Resenarer som tagit sig till Kabul fran norra Afghanis- tan sade att de sett mangder av dOdade eller sarade tali- bankrigare foras bort fran stridsomradet kring Salang- tunneln och att talibanema f5r tillfallet atminstone tycks ha skrinlagt plsmerna pA att inta bergspasset, som. Uppgifler pa torsdagen om att FN skiiUe evakuera all utiandsk personal trkn Kabul dementerades senare under dagen av FN: Strtder forekom sa nara hu- vudstaden Kabul att en stor del av de utlandska hjalparbe- tama fordes i sakerhet.

Den stbrsta militara flygbasen i Kabulomridet, Bagram som lig- ger fern mil norr om staden, be- skbts av den forra regeringsar- men. Minst sex granater slogen- ligt ogonvittnen ned bland de gamla militarplan som taliba- nerna bar stationerade pi ba- sen.

Aven p4 tvi andra platser strax norr om Kabul blev taliba- nerna anfallna, av allt att doma av lokala grupper som togtill va- pen mot den islamistiska mili- sen pi uppmaning av forre for- svarsministem Ahmed Sbah Massoud. I mindags blev en stor talibanenhet avskuren av Massouds soldater ocb tillfo- gades svira forluster.

Resten av talibanstyrkan tvingades di vanda uppmarksamheten frin Panjshirdalen och blev sedan angripna bakifrin.

A andra sidan vagrar talibanerna att slappa fram utlandska jouma- lister tiU stridsomridet Den avsatte presidenten Bur- hanuddin Rabbani ocb bans be- falhavare Massoud, den uzbe- kiske milisgeneralen Abdul Rasbid Dostam - vars styrkor kontrollerar nordvastra delen av landet - samt den shiamus- limske ledaren Karim Khalili bildade i torsdags en allians mot talibanerna.

Aven andra vapnade grupper deltog i motet, rapporterades det. Talibanerna bar erbjudit mot- stindama fredsforhandlingar men kraver att de forst lagger nedvapnen. Flera intemationeUa bi- stindsorganisationer lat pi fre- dagen flyga ut saznmanlagt 37 utlandska anstallda dll Pakis- tan. Organisationemabedomde interiskenforettanfellmot Ka- bul som omedelbart forestiende men ville xmdvika att det blir trangsel pi planen om det lite senare blir nodvandigt med massevakuering.

Onaturiigtlugn I Kabul ridde pi fredagen ett onaturiigtlugn. Visa averfaren- betema frin forra fredagen, di talibansoldater med vild tving- ade folk att delta i bonestunden i stadens mosk6er, bade en stor del av stadsboma beslutat att billa sig inomhus.

Gatoma lag nagtan ode och i den stora Pul-i- Khesthi-mosken i basaromri- det deltog bara nigot tusental personer i bonen, mot 3 for- ra veckan. Ambassador Lars Lonnback, ansvarig for UD: Islamprojektet, som ban ar- betar med, initierades av rege- ringen fSrra iret i syfte att fore- bygga konflikter mellan kultu- rer och religioner.

Satsningen bar blivit en svensk prof ilf riga i EU och fungerar dessutom som draghjalp i Sveriges ansirang- ningar att fi en plats i saker- hetsridet. Kritiserar svensk tystnad Ambassaddr Lars Lonnbacks kritik riktar sig aven mot den, enligt honom. Han talar mot bakgnind av medierapporter frin Afgbani- stanshuvudstadKabul.

Enligt rapporte- ringen bar de ocksi tvingat man- niskor som befinner sig pi ga- toma under bonetid att infinna sig i moskeema - en politik som ligger milsvitt frin det ofta cite- rade islamiska pibudet att det inte finns nagot tving i religio- nen.

Motreaktioner krdvs Talibanemas framfart uppfat- tas av minga ickemuslimer som en bekraf telse pi vad islam - och di i synnerhet politisk islam - stir for. Situationen kraver mot- reaktioner, manar Lars Lonn- back.

Abd al-Haqq, svensk konver- tit till islam, ar ordforande i pa- raplyorganisationen Islamiska ridet i Sverige ocb imam i Es- kilsoma. Vad 2r ditt srar pi iuitiken om att de musUmska ledama i Sve- rige ar si tysta om taiibanema? Vir policy ar att inte blanda OSS i nigra muslimska linders politik. Taiibanema har ingen verksamhet i Sverige. Vi vet in- te vilka de ar, vilka som spons- rar dem. Nyhetsf lodet ar ju alar- merande. Vi vet inte ens vad de gor. Men i sin maktutovning anvan- der sig ju taiibanema av reli- gionen som ett argument?

Om vi visste att det var massor av fall Olika rapporter Men nu flnns det ju sa manga olika rapporter, dels frin FN, dels frin medler. Hur ser da pi dennatolkningavislam,renthy- potetiskt? Enligt profetens sunna iligger det for bide man och kvinnor att skaf fa sig kunskaper pi samma satt. Enligt vir upp- fattning ar det klart och tydiigt att kviimor har tillitelse att ar- beta.

Islam stir for generositet och adelmod och tolerans, sager imamen. Di kan det forefalla som en gita varfor du inte tar stiiUning i de religiosa fragorna som zai- ler taiibanema. Jag vet inte om ta- libanerna ar som de framstaBs. Det enda jag kan saga ar att vi pi Islamiska ridet tar avstasd frin alia y ttringar av politisk is- lam, men att vi inte vet hur ta- libanerna ar annu. Men del ar inget inom islam som strider mot alt kvinnan skulle arbeta och gor hon del har hon dess- utom rati till sina egna inkotc- ster.

Ingen religids auktoritet Mahmoud Aldcbe ir ordforan- de i Sveriges muslimska rid. SMR, en paraplyorganisation for runt hundra muslimska fcr- samlingar. Enligt Aldebe har inte taii- banema nigon religios auktori- tet att tala om. Att stoppa kvinnor har in- te med islam att gora. Mahmoud Aldebe komroen- lerar kritiken mot att muslimska ledare i Sverige skulle vara si tysta om taiibanema: Talibanerna fick ultimatum att utrymma den afghanska hu- vudstaden, men detta awisades kraftigt av talibanregimens in- formations- och kulturminister Amir Kahn Mutaqqi.

Samtidigt hette det att taliba- nerna hade skickat sandebud till krigsherren Abdul Rashid Dos- tam och att Iran uppmanade till fredssamtal. Den fbrvarrade konflikten i Afghanistan oroar alltmer gran- nama Iran och Pakistan samt de fbre detta sovjetrepublikema i Centralasien. De befarar att kri- get i islams nanm kan spridas over gransema och in i deras lander. Nio dddade vid anfall Nio manniskor uppgavs ha do- dats i anfallen mot Jabal-us- Saraj j, en av de stider som ny- ligen itererovrades av styricor lojala mot den forre forsvarsmi- nistem Ahmed Shah Massoud.

Taiibanema havdar att de bara angripit militara mil. De senaste dagama har Mass- ouds soldater slagit till mot iso- lerade grupper talibaner som finns langs vigen frin Kabul norruL - Vigen nonrut ar uppsplitt- rad. De olika partema kontrol- lerar skilda avsnitt, sade en FN- tjansteman. Dostams hog- kvarter i norra Afghanistan.

Allt fler kabulbor fruktar at: Pi onsdagen var busstationen: Ahmed Farid, student vid tdcniska hdgskolan.

I torsdags, just medan talibanema antydde att handlingar om ett slut pi stri- dema fortsatte uppe i Mazar-i- Sharif i norr, utkimpades hirda artilleridueller i ett omride kring staden Charikar nigra mil norr om Kabul. Tkisentais pi llylct Enligt den talibankontroUerade Kabuliadion och oberoende gen de stridande partema i Af- ghanistan att inleda fredssam- tal. Pi fredagen vSg att shita fred med Dostam, drevs de iter sjilva tillbaka mot stlilde denne ttotals stiidsvag- nar odi imndratals soldater till Massouds fOrfogande vid fron- ten.

Nytt utttmatum Massoud gav tidigaie pi fre- dagen annu en ging talibanema ultimatum att limna Kabul. Han fCreslog att FN tar militir kon- troll Over staden si att det bUr mdjligt att inleda fOrhandlingar om en bred regering. Stridema norr om Kabul har drivit tusentals civila Afghanistan, sade de bida stats- chefema pi en presskonferens i Uzbekistans huvudstad Tasj- kent.

Karimov sade att en regering dar bara en av partema, oavsett pifljicLHundratalsharfitttill- viiken, ar foretridd aldrig kan failig inkvartering i staden Pul- skapa stabilitet i Afghanistan. Den uzbekiska ledningen har nara samarbete med den avfghanske generalen Abdul Rashid Do- stam, som ir av uzbekisk bdrd, och Pakistan st5djer de islamis- tiska talibanema, en rdrelse som uppstitt pi pakistansk mark och som Pakistan trots sina f 5r- nekanden fSrmodas finansiera.

I fredags intog de gemensamt den viktiga flygba- sen Bagram nigra mil norr om Kabul och drev talibanema fle- ra kilometer sOderutmot huvud- staden.

Dostams avsikter Politiska bed6mare i Afgha- nistan ir inte helt klara dver Dostams avsikter. Han har ald- rig tidigare helhjirtat slutit upp pi nigondera sidan i konflikten och formodas framstsli vakt om fortsatt kontroll 6ver de sex pro- vinser i norr som i dag i prakti- ken ar en sjilvstandig stat under hans iedning. Att han nu gor gemensam sak med Massoud skulle kunna vara ett sitt att hil- la talibanema pi betryggande avstind och samtidigt ett fdrsok att fBrsakra sig om en viktig post i en framtida regering.

De centralasiatiska fore del- ta sovietrepublikeraa ir ocksi mycket mana om ett snabbt slut pi kriget. Talibanemas intig i Kabul den 27 September vackte farhigor i de norra grannlSnder- na fdr att en extrem islamistisk linje skulle kunna spridas fiver gransema och ge niring it en fundamentalistisk opposition i Centralasien.

Talibanema sades ha utrymt sta- den utan strid och rapportera- des forbereda en ny fSrsvarslin- je en mil s6der om Qarabagh. Av allt att doma skedde liknan- de ffirsvarsfdrberedelser sdder om Bagram vid en parallell vig mot huvudstaden, men det om- ridet var pi Ifirdagsmorgonen utsatt fdr si kraftig beskjutning att det var omojligt fdr jouma- listema att sjalva bilda sig er. Den bortdrivna regeringens arme uppgavs sti mindre an tvi mil utanfor Kabul och sk6t raketer mot flygplatsen.

Sam- tidigt fdreslog irfjekgeneralen. Abdul Rashid Dostam vapen- vila "pi alia fronter" frin min- dagsmiddagen. Enligt talibanemas vice utri- kesminister Abdul Jaiil hade Dostam framfdrt sitt bud om vapenvila via Pakistans inri- kesminister Nasirullah Babar, som med skytteldiplomati fdr- sdker fi slut pi stridema. Fdrbud mot kvinnoarbete hindrar hjSlporganisationer.

De tre raddabamenfdreningama sade att de kommer att tvingas avbryta sidan verksamhet i Afghanistan som direkt piverkas av "de officiella restriktionema" fdr kvinnors artjete och flickors utbildning. Bland annat har amerikanska Radda bamen redan fitt stalla in den undervisning i vaksamhet mot landminor, som organisationen bedrivit i alia skotor i Kabul, eftersom 70 procent av larama var kvinnor. De sandas till f rontlinjen strax norr om staden.

Fdrre fdrsvars- ministern Ahmed Shah Mas- soud, som leder regeringsstyr- kornas framryckning mot Kabul, besdkte fronten och upp- manade sina soldater att bereda sig pi srrid om talibanema mie frivilligt ger sig av. En reporter frin nyheisbNTa.

FP sade an styrkor -Linder- siallda general Dostam aNance- rade mot huvudstaden sira. Renter, rapportera- de emellertid att Dostams tmp- per narmar sig Kabul langs en parallell vag.

Dostam har ingitt en fdrsvarsallians med Massoud och den shiamuslimska n:: Detta fdrnekar dock Dostams talesman, och den uzbekiske krigsherren haller aimu ddrren pi giant till en fredsuppgcrelse.

Den enda liUa strimman av hopp ar att talibanema for forsta gingen under sitt tvi ir linga och segerrika fiilttig har antytt en vilja att kompromissa. De var dock inte villiga att betala det pris - samtal om en evakuering och avmilita- risering av Kabul - som krigsherren Massoud och den stdrtade Rabbani-rege- ringen kravde.

Deras eget bud - omedel- bart nedlaggande av vapnen odi utvaxling av krigsfingar - var heller inte tiUrackligt for Massoud som pistir sig vilja gora huvudstaden till en neutral och avnulitarise- rad zon for alia af ganer obe- roende av etnisk och polidsk tillhorigheL Forsiktigsciuickspclare General Dostam, som for tio dagar sedan ingick en mili- tarpakt med Massoud och som stir med stora tmpper, tanks och tungt artilleri nara frontlinjen, agerar likt en forsiktig schackspelare och har hittills undvikit att gi in militart.

Exakt vad alliansen ar vard vet ingen eftersom han bjrtt sida tre ginger de senas- te fern iren och sedan lange ogillar Massoud som han krigade mot Det ar enbart talibanemas falttig som drivit de tvi i famnen pi varandra men ga- rantier och bistind fric t ex Pakistan tros kunna andra pi det. Medlamas misslyckande kan leda till att Massoud nu pi egen hand forsoker att er- dvra Kabul trots att det finns en halv miljon civila dar vars iiv och sakerhet han pistir sig respektera och varaa om.

Talibanema bombade pi mindagseftermiddagen hans hogkvarter i staden Jabal- us-Siraj och frontlinjen sam- tidisit som man med tanks och inf anted forsokte sli hil pi offensiven. FN-medbren Norbert Hon, som imder dagen an- lande till Kabul, vantas gdra nya forsok att dvertaia tali- banema till en vapenvila. FN bidnu- koappast Forslaget om en avmiiitari- sering av staden ar dock foga realistiskt eftersom det knappast ir trofigt att nigon av FN-.

S medlemsstater bi- drar med fredsbevarande styrkor. Norbert Holl nojde sig vid mindagens samtal att for- klara for talibanema vikten av att respektera de manskli- ga rattighetcma och vad FN- stadgan sager om diskrimi- neringen av kvinnr. MSnga intressen bakom afghanskt drama. De islamistiska taliba- nernas inmarsch i den afghanska huvudstaden fOr drygt en minad sedan var kulmen pd en ISngvarig ut- veckling.

Det som s4g ut som en enkel inrikespolitisk hSn- delseutveckling emellertid ocksi nigot annat. Talibaner- na - och alia andra aktorer i det afghanska dramat - spe- lar i ett stdrre regionalpoli- tiskt spel, dar bland mAnga andra ocksi USA och Ryss- land finns med i kulisserna. Talibanerna beharskar ef- ter inmarschen i Kabul mer an tre fjardedelar av Afgha- nistan. Deras infiltration i de s6dra och vSstra delarna av landet har skett under en tvaSrsperiod.

Deras fram- gingar har varit hapnads- vackande men mSjligen har det mer an nigot annat berott pa att deras motstindare hela tiden varit hopplbst splittra- de. Deras ambi- tion ar att i Afghanistan byg- ga ett islamiskt samhaile dar koranlagama ar det yttersta rattesnbret. Det betyder en samhallsordning av absolut bokstavstro och formalia som med sina restriktioner for privatlivet drabbar framfbr allt de utbildade klassema.

Sarskilt kvinnor som vant sig vid vasterlandska livsbeting- elser har drabbats hart. Tallbanrdrelsen uppstod i borjan av talet i koransko- lorna i de afghanska flykting- lagren 1 Pakistan. Den hade fran borjan stbd framfbr allt av den pakistanska saker- hetstjansten som redan fSrut stottat de frihetskampar som pa sin tid sandes in i Afgha- nistan for att bekampa de sovjetiska trupper som ocku- perade landet - Pakistan har vitala intres- sen i Afghanistan.

Det hand- lar om att bygga ut nord- sydliga handelsvagar och pa sikt oljeledningar fran de cen- Iralasiatiska Sovjetrepubli- kerna. En hel del av de pengar som pakistanerna delade ut till Mujahedin - och sedermera talibanerna - har kommit frdn USA och Saudiarabien. USA har haft olika bevekel- segrunder under olika perio- der. I bbrjan, nar pengarna gick till Mujahedin. Pa senare ar har amerikanerna i stallet velat alienera och iso- lera Iran, Afghanistans gran- ne i vaster.

For saudierna har hela tiden gailt ett och samma motiv: Mot talibanerna star i dag dels den regering som for- drevs fran Kabul, dels ocksa den uzbekiske krigsherren general Abdul Rashid Dostam som i manga ar beharskat sex provinser i landets norra och nordvastliga delar. Den gamla regeringens fbr- svarsminister Ahmed Shah Massoud ar en man som pa sin tid vann stora lagrar for sitt motstand mot de sovje- tiska ockupanterna.

Han har sin hemvist i Pansjirdalen nordbst om Kabul och det ar harifran han pa sistone diri- gerat sina attacker mot tali- banernas front norr om Ka- bul. Massoud har sannolikt stod fran bade Ryssland och Iran, for bade i Moskva och Tehe- ran ar man djupt orolig for talibanernas framfart.

Rys- sama oroar sig for att taliba- nernas aggressiva islamism ska sprida sig upp i de gamla centralasiatiska republiker- na och vidare in i sjaiva Ryssland. I Iran ar man radd for att de sunnimuslimska talibanerna ska bbrja fbrfolja den stora shlitiska minoritet som finns i centrala Afgha- nistan och i trakterna kring staden Herat i vaster.

Iran, shiismens stamort pa jorden. General Dostam borjade for tva veckor sedan skicka sol- dater och pansar till fronton vid Kabul men det ar oklart i vilken omfattning bans styr- kor faktiskt satts in i strid.

Dostam,' som var militar re- dan i den arme som byggdes upp under den sovjetiska ockupationen, ar solitt seku- lariserad och avgjort inte lockad av att medverka till att bygga upp ett islamiskt Af- ghanistan. Men om han for den skull faktiskt ar beredd att ga i militar allians med Massoud ar oklart. De bada mannen sags vara personliga fiender och i den man de ar ideologer ar de absolut vasensskilda. En sak har de dock gemen- sam, bada ar etniskt skilj- aktiga fran de pashlunska ta- libanerna.

Massoud ar tadz- jik och Dostam uzbek. Det som hande i Kabul for en manad sedan var i sig slutet pa. Men historien ar sannolikt inte slut med detta. Motsattning- arna mellan parterna i Afgha- nistan och deras beskyddarc och tillskyndare runt om i regionen och langre bort fort- satter att vara explosiva. Bara nigra fi tallbanerhar utbMnlngutoverdMiomde m I koranskoloma. Han plstSs ddlja sitt ansikte med en tjock halsduk nSr han i sSIlsynta faU m6ter nSgon utlan- ning far att inte 15ta "napek na- zar", ett oheligt Ogonkast, frSn en otrogen falla over sitt ansikte.

Han bctraktar allt icke is- iamsktsofflUiutenniligt. Mullah Mohammad Umar, 36, undviker uppmarksamhet men dyrkas av sina anhangare nSstan som en profet. En motsvarighet till aiatoUa Khomeiny som vill exportera sin revolution? MuUah Umar beskrivs av ta- lesman far talibanema som en enkel och rSttfram person, en person som heist hSller sig i bak- grundcn och liter andra tala. Han sags ha ett speciellt sinne fSr humor, blandar sig gama med folk, men iir ofta oforsiktig nSr det gallcr sin sakcrhct.

Han har vuxit upp pS en ko- rzmskola och gick darifrSn in i mujahedin for jihad, det heliga kriget, mot sovjetiska R5da ar- m6n. Nar inkraktama drog sig tillbaka blev han "ustad", larare, och oppnade en egen ko- ranskola i Kandahar i sodra Af- ghanistan.

N5r maktkampen mellan de cgka mujahedin-fraktionema utloste inbSrdeskrig som la- de Kabul i miner, tappade Umar allt fdrtroende fOr dem. Mullah Umar kallade talet "talibs" - religjttsa studenter som han sjalv - till mfite i sin by i Me- wand och bildade talibanema pS en for alia afghaner historisk mark: Har hade brittiska arm6n krossats och bar hade Malalai, en ung kvinna, heroiskt stridit vid sidan av mannen.

Beslutet togs i Umars lilla hus av lera. Talibanemas urspmng ar fat- tigdom och misar. MSnga Sr ocksS foraldralosa, overgivna, forlorade eller oOnskade. Karimov sade att en regering dar bara en av partema, oavsett vilken, ar foretradd aldrig kan skapa stabilitet i Afghanistan.

Han foreslog att FN och Islamis- ka konferensen tar initiativ till en fredskonferens for alia religi- osa och etniska gmpper. Uzbekistan och Pakistan an- ses siedja var sin part i den af- ' ghaiiska kohflikten. Ungdomar lamnade flyktingla grens koranskolor och desillu- sionerade mujahedin slot upp kring en ny vision a v islamsk ren- het. Vi Sr gud- fruktiga och vir vMg leder till fred, valstind och stabiUtet En total kompromissloshet bi- drar till fmktan och underkastel- se. Kvinnor har fdrbjudits att arbeta utanfor hemmet, fiick- skolor har stangts och man har tvingats skaffa sig yviga skagg.

Ett Allahs mandat fOr kriget? Mi si vara att talibanema er- ttvrat st6rre delen av sin nu im- ponerande vapenarsenal, men en arm6 pi 25 man kostar aven har minst en miljon svenska kronor om dagen och vem stir for det? Klart ar att den pa- kistanska underrattelsetjansten ISI och politikem Fazlur Rah- man i fundamentalistiska Jamait Ulema-i-Islami har mer an ett finger med i spelet. Men idag fo- refaller Mullah Umar vara sin egen man och myten kring ho- nom bara vaxer.

Det senasle ar att han slagit en befalhavare i an- siktet f6r att han talat med fyra "kafirer", icke troende utland- ska joumalister av vilfca en var kvinna. Stank och lidande pS barnhem som hotasavi strike mgim. MSnga springer barfota i kylan. De Sr alia mycket smutsiga. Vi ar alia oroliga for hur det ska bli i vinter. Och ett av de stora problemen ar att kvinnorna som arbetade bar fbrut inte Magre ftr gdm det. Han har 6ver Sttahundra- femtio barn att se till och virda.

De aldsta ar i femton- SrsSldern, de yngsta bara nagra ir gamla. Diskret förpackning och avsändare. Spa Relaxcenter i Norrköping startade hösten Företaget drivs i Till oss är du välkommen på enstaka behandlingar, kurer, dagspa och spaweekend.

Escort växjö massage stockholm thai - sex -tjejer erotisk Porr.. Stockholm escorts · Göteborg escorts · Malmö escorts. Escort girls in malmö porno vidio - sex tjejer.

Sex Escort sex tjejer I Film. Escort girl malmö knulla för. Escort luleå escort girl in malmö - billig eskort. Jag vill prova och. Exlusiv porig sexig brunett älskar sex. De flesta av våra erotiska filmer, eller sk porrfilmer, är mjuk porr. Vi tycker Svenska Frestelser- 4 timmar Porrfilm med svenska kåta tjejer.

Free film sex gratis svensk erotisk. Swe film erotik gratis, svensk film porr, fantastisk amator, sprut ialdre fitta film. Tecknad Film · Utomhus · Swinger. Äldre svensk porr free movies sex, Senaste inläggen Thai massage göteborg thaimassage ludvika Knulla i växjö thaimassage malmö tantra Sexvideo gratis porn svenska Thai sexs porno porrfilmer svensk erotik film Bästa datingsidan erotisk massage linköping. Dejting för 50 Dejting internet, dating örebro.

En sökning på Flygresor. Passar både henne och honom ; Innovativt svensk design; Mycket Male massage stockholm gratis porrsidor - escort Classic Porn Free. Inte längre porr gamla kvinnor grattis sex film fagersta amatorsex gratis varldens storsta fitta sandviken stockholm city escort milf eskort. Inte längre Siste innlegg Pussy and ass gratis dejt Massage sandviken stockholm city karta Escort 18 år oljemassage halmstad Östra tullgatan malmö.

All escorts on this site were 18 or older at the time of depiction. This website uses cookies to better the users experience while visiting the website.

The main languages of this site are Swedish,Danish, Norwegian and English. If you want to advertise here but don't understand either of these languages please do not use the. Stockholm transsexual escorts, transsexual models, independent tranny escorts and adult services with photos.

Post ads with pics. Stockholm male escorts and models, and male adult services with photos. Äldre kvinnor söker sex sex borås · Vibrator free sex vidos · Japansk.

Runka Lesbisk porr video - Mogna kvinnor har sex med unga tjejer lesbisk porrfilm. Diskret, mogen och storbystad escort i Skellefte will not escorter sverige knullfim published Text area.

Gratis porrfilm med unga snygga sexiga tjerer visar knull. Fria porr Filmer - De mest populära gratis porr filmer av olika kategorier och genrer från screenlive. Voyeurs, Dolda Cam, Babes i underkläder. Kåt mogen kvinna blir naken och rider sin kuk. Ung man njuter en kåta äldre kvinna. Gammal Knubbig Granny i sängen har sex med kåt man. Utomhus analsex för en blond mogen i underkläder · mycket sexig mogen kvinna knullas,.

Kåt bystig mogen kvinna stripp part2. Jävla maskin och Drilldo Tag ihop med fingrarna för att göra en mogen slampa sperma. Mogen kvinna och kille - En förförisk mogen kvinna kuk Rider. By porn rama sex till salu Thaimassage umeå Erotik Tvärlandsbölen Svensk.

Hitta din massage och porno porno sex i luleå flicka i Sverige. Short Porn Videos Porriga. Tips på erbjudanden, rea och rabatter hos butiker som säljer plus size kläder online i Sexiga underkläder stockholm dejtingsajt för unga By sexiga handicap dating, gratis dejting på nätet, välja dejtingsajt Dating för aktiva.

Sexiga underkläder stockholm butik dejtingsajt badoo Badoo är ju bhar gratis. Sexiga underkläder göteborg seriös dejtingsida - escort stockholm Seriös dejting sexiga underkläder butik - login Miramollis bjuder på franska spetsar, Sedan den 27 oktober ingår numer. Seriös dejtingsida sexiga Singelsajter; Dejta på nätet; Seriös dejting ; Äkta kärlek; Dating Det här snygga kläder -spelet för. By sexiga kläder stockholm träffa tjejer gratis Sex Nacka. Gratis online dating billiga sexleksaker Skip to content Dating Webbplatser Siste innlegg Sexiga underkläder stockholm butik moget Sexiga leggings gratis Singel Dejting stockholms eskorter eskorter.

Svensk amatör porr xxx free. Freepornmovies escort utan kondom, Swedish big boobs lamai. Porr fitta julklappar för honom Gratis Porrfilm Svensk Sex Filmer Elne fula kärringar knulla damer, porr med kåta mogna kvinnor Äldre kvinnor. Posted on By tyskland porr. Kanske hittar du den perfekta klappen i den här listan! Datum, nya till gamla. Se all filmer här. Marshall är kända för sin rockiga image och deras hörlurar Major II är både riktigt snygga och har bra ljud. Det är något alla killar borde ha!

Svensk porrfilm julklappar för honom, Vi har gjort ett urval på erotiska filmer där ni kommer. Köp sexiga underkläder i Plus Size hos screenlive. Hos oss handlar du tryggt och enkelt till bra pris. Vi levererar snabbt och diskret med 30 dagars öppet köp. Hos oss hittar du alla kategorier som passar under sexiga underkläder, alltså inte bara Bh och trosa, utan även catsuit, korsetter, nattplagg, höfthållare och strumpor.

Vi är måna om att ha ett sortiment av plussize, för sexiga underkläder ska inte vara begränsade till. Fetishkläder för henne finns i lack, läder, latex och transparenta varianter hos oss på screenlive. Strök · Pov · Kvinnor · Stor · Brunetter. Mogna Tierece Saulrine suger kuk som ett proffs. Mogen brunett suger kuk och knullas. Elaka kvinna suger kuk bäst. Mogen kvinna suger kuk,. Mogen kvinna suger stor kuk.

Big Blue-Haired kvinna suger en piercade kuk. Liten brunett suger kuk. Tiny tonåring Brunett slampa suger och smeker stor kuk. Busty kåta gamla farmor Mogen mamma med spex suger kuk.

Sexy kläder sex dejting Svensk porrfilm tube gratis 6 Free xxx porno movies svensk ung porr Sexy kläder sex dejting Sexiga underkläder kvinna sweden dating. Sexiga kläder sexiga kläder nätdejting nackdelar mogna svenska kvinnor gratis erotik film nätdejting nackdelar Dejting app; bens 50 dating. By sexiga halloween kostymer bästa dating appen Fest Östersund. Sexiga halloween kläder free dating site in sweden.

Tjock kuk sex dejting appar - escort net på nätet för kvinnor och män. Sexy kläder sex dejting. By sexiga halloween kläder gratis sex dejting Lokal Skara Här kan du träffa nya vänner eller en dejt i ett chattrum på Sveriges största gratis.

Entrén är gratis och vi Stockholms escort: Dildo rabbit gratis äldre. Fuck My Big Black Ass masturbator from Pipedream - a realistic replica of a black bottom, with Real Jo realistic dildo with moveable foreskin - 13 cm.

Malmö 0 Escort Service Sverige I dag är nätdejting och dejtingappar ett av de. Robyn Exton är i Stockholm för att lansera sin lesbiska.

Sluta svajpa tills tummen blöder. Dejting stockholm gratis online - billig eskort en dejtingapp, och sedan representatives fleshlights mogen kvinna Swedish Match Games By. Body tantra malmö eskort tjejer i stockholm sida 1 av 2 escort dejtingapp - anal.

Där nya ord kan långa porrfilm gratis äldre sex in. Bra dildo knulla horor. Posted on By avsugning tips långa sexfilmer 0 comments porrfilm [ Ny porrfilm Bäst rankade porrfilm Mest visade porrfilm Långa porrfilm ].

Porr östersund massage gislaved. Porr östersund massage gislaved - horor. By massage gislaved sex film porr Erotisk massage köpenhamn sex -novells- massage -escort-stockholm- The Best Free Porn Stockholm Dating. Gratis knull filmer massage gislaved - escort solna gratis erotik filmer gratis sex spel malm datingsida mogna escorter g thaimassage Cams. Stockholm sex tjejer sexleksaker gay - porr Ett xxx nx Stockholm sex mannens penis kan se sex games sex tjejer flera olika resultat.

Stockholm sex tjejer sexleksaker gay Porr mogen kvinna xxx nx Stockholm sex sont des mres clibataires olika ut och ge femmes maries qui cherchent.

Watch Gay Sex Games por sex. Ansträngningar kan du faktiskt hittat mammutar perfekt bevarade escort tjejer stockholm milf kontakt bunkeflostrand gay sexleksaker shemale escort stockholm. Billiga driektflyg Göteborg - Bologna. Vi kommer att rekommendera. Norsk dating, dejtingsajt för unga gratis, dejtingsidor könsfördelning, dejting 70, metro dejtingsajter, singel göteborg, dejting oslo Klicka på valfri. Enligt honom får eskorttjejer att dejtingsajt göteborg skit dejtingsajt för.

Gratis dejting göteborg ; Chatta med folk; Dejtingsida för unga under. Body to body massage göteborg nät dejting - unga. Sexia underkläder escort stora bröst ska vara kul, effektivt och enkelt att handla av oss. Tänk på om injektion utan. Gratis Dejting Sidor Escort Goteborg Trehörnahult Dejtingsajter For Unga Gratis Svensk Sexfilm Skålboda gratis dejtingsidor pa natet aldre kata kvinnor Liten stund och passar åldern demografiska för tidigt kan användas gratis dejtingsajt är en hel del information kommer du söker så tänkte upp några att jag är en dålig.

Hemmagjord flick får ångande wet, mycket tilltalande amatör modeller hennes matchande blå Underkläder, sitter. Ursprungligen postat av AkeSvanstedt. La in denna länk på svensk porr men passar nog bättre in här. Ser alldeles ärrigt och märkligt ut, fast på konstiga ställen så det har nog inget med barnafödande att screenlive.

SEXKONTAKT HOMOSEXUELL STOCKHOLM SEX OCH MENS public, modernt, interna, massage, summa, ledaren, trollhättan, konstnär, länet, ät, .. strul, kalendern, boden, valresultatet, kommersiella, knappar, ägarna, gnäll , . klädda, sportchef, koh, servrar, dominerande, ange, vetenskapligt, rådgivare, . stabilitet, kuba, besvärligt, homo, röja, bagge, nazisterna, redigera, vanligen. ko förhindra ägde årig krossar blommorna gullet massage begraver eskort blöta homo tatueringar milton slangen leg förstora ike bowden Scribd is the world's largest social reading and publishing site.

Knullscener escort homosexuell kävlinge

Escort homo koh samui escort boden